Γur Aɛmar n Yighil n Zekri (I)

Ass-a, Lmulud mi id-ikker, ibna ad ibeddel amekkan anda ara d-isew lqahwa-s: di Lqahwa n Dda Aɛmer, id-yusan deg ubrid ansi i yttek yal ass. Yettwali-tt kan mara i yɛaddi ar lxedma-s. Illa ikeččem dayem ar yiwet n ttberna* n urumi, maca werǧin i yxemmem ad ikcem ar tin n uqbayli. Alukan d lebɣi, aqvayli ad yefk frank-is i weqbayli am netta akka i gan igduden yedduklen gar-asen. Ihi, assagi aɛni d acu n yizi it-yeqsen armi id-yenddekwal akkagi ? Kra n lmitrat kan i yferqen lqhwa n ufransis ak ttin n uqvayli.

Tamrilt attan tewweḍ d 6h 40 n tsebḥit mi Lmulud yeččur tawwurt n lqahwa n Dda Aɛmar n Yighil n Zekri. Dinna yufa llan rebɛa imsudar*: sin d aklan n tferka ak d yiwen umellal n tferka ula d netta, iruḥ ittcabi d aqvayli, acku mellul deg udem. Ttemmeslayen gar-asen, qublen akuntwar, yal yiwen: wa d lkas wa d afenǧal. Yiwet nniḍen tettmeslay s tegnawit ak d tqeddact deffir n ukuntwar. Tettmeslay u tessirid lkisan daxel n ubasan n waman. Thedder s lekni, maɛna aqerruy-is yerfed-d, iqqebel taɛrabt am nettat. Lmulud yettraju ad terr ddhen-is ar ɣur-s. Mi tfuk asired n lkisan d ifenǧalen, teḥbes awal, tenṭeq-d ar ɣur-s, tenna i Lmulud:

Taqeddact:- D acu ara k-in sserbiɣ a Mas?

Lmulud yerra-yas: – Awi-yi-d afenǧal n lqahwa! Teddem tuẓẓimt n tmacint, tezwitt ar tbettit n zbel, tewwet s ufus ayeffus berdayen, tesmar-as lmizan is-ilaqen. Teṣṣemmer-itt ar tmacint n lqahwa, tessemda yas aferǧal dɣa tmacint lla d-berru i yizir d aberkan lla d-yettquddur kra-kra. Mi yeččur, teddem-d afenǧal tegla-d s tqessult s ddaw, tessers-as ten-id ar zzat-s.

Lmulud yenna:- tanmirt-im a massa! Tameṭṭut tuɣal ar tkelyant ad ttkemmel ameslay. Netta yettmuqul-iten, yettmuqul s wallen is meṛṛa kra yellan dinna i lqahwa n Dda Aɛmer, akken s qqaren. As-tiniḍ am akken ittsewwir-d s wallen-is kra yellan akken ad yecfu af umekkan. Takelyant ttqeddact ttkemmilent awal s tegnawit u sedduyent-as cwiṭ n tefransist; am akken ad zuxxent belli “fehmit”, belli ɣrant ula d nutenti tafransist. Wagi d ayen i wumi qqaren imusnwaen: “tanbutla* usdurnay*”. Akka i-gan xilla n wid-ak agi nneɣ mara ten-yaɣ lḥal gar medden abaɛda ma ger urupiyaniyen. Azɣar*agi txuṣṣ-it tafat. Iga am imukan meṛṛa ḥemlen ad xalḍen imanagen iqvayliyen n Fransa. Aɛraben-awal n lzayer d wid n tmazɣa sumata, ḥemmlen ad xellen anida tezzin imanagen-agi nneɣ, am akken ur zmiren ara ad sensren iman-nsen; ɣas akken ɣuccen-ten, ignawiyen ttegnawiyin n Tmazɣa akken llan sumata, gumman ad qecren fell-asen. Dima ttilin anida i zgan, teddun anida rran, xeddmen am nutni tɛanaden-ten du kullec akken aten-cbun, maca mačči ar timmuzɣa* neɣ ar ulmad n tutlayt. Wagi d awezɣi !

Amawal :
Imsudar: clients
at uẓar nneɣ: congénères
azɣar: endroit
tanbutla: complexe
usdurney: colonisé (walit Albert Memmi).
timmuzɣa: berberité

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*