Γur Aɛmer n Yiɣil n Zekri (II)

Kra izerri wukud, Aɛraven-awal a ttsellem lla ttjeddiren seg imaziɣen i wumi semman : »cluḥ! ». Zzat-sen neɣ gar-asen, aɛraven-awal zgan deg usmerged* (dénigrer) deg iqvayliyen d imaziɣen i ten-yifen di yal tamsalt. Tagi tella ama di Fransa neɣ deg ugemmaḍ i Tmazɣa. Werǧin tekkes, tzad maḍi si 62 ar ass-a seg-asmi tamurt testaqel.

Deg umetti neɣ deg ibeṛṛa, aɛrav-awal yezga yettcetim ar urumi deg uqvayli akken ad yessaɛli leqder-is. Aqvayli yettawi, d imsebber; ɣas akkagi ur iɣucc ara aɛrav-awal deg tikli-s. Mi tent-seqsaḍ: « amek ur ten-tettarram ara ar imukan-nsen?  » Ak d-rren: « ulac uɣilif, acku xuṣṣen deg tmelɣiɣin-nsen! » Meḥsub ur fhimen ara…! »

Tella tin i tent-yugaren akk deg-sent:  » ini, ɣas agraw deg-s mraw agnawi iman-is kan, as-sawalen meṛṛa s tegnawit-is. Tagi werǧin izmer umeɣnas asen-tt-ikkes ɣas alukan d Mas Muḥend Aɛrav ara d-ikkeren deg uẓekka-s de Uqawec ! »

Yal tikelt, dagi di Lpari neɣ deg tmurt, nehhun-ten iqvayliyen imeɣnasen nneɣ akken ur sen-sawalen ara s taɛrabt, ur sen-ttarran ara mara sen-d-ttmeslayen s tegnawit-nsen. Maɛna, ruḥ tura kečč kkes-asen yir lɛadda yagi i ten-yeblan amzun d lmerḍ!

Imɛallmen iqvayliyen ttsusumen, ttawin tixubta af tedrimt. Win d i temmeslayeḍ af taluft agi ak-yini : »Ih ! Wagi d ttjara, akken id-yussa yiwen as-tedduḍ di lebɣi-s ! » Meḥsub am akken d iffer zuɣuren waman di terga, anda bɣan at-rren », d ayen i yebɣa ad-inin wigi.

Ihi, s tidett, maca nutni mačči akka i gan yid-neɣ; ma ur tessawaleḍ ara tagnawit-nsen mačči ak-id-serbin di ttbernat-nsen, atg..

Amɛallem aqvayli neɣ amaziɣ sumata, ur ibeqqu ara « asen-yenser » umesmmendu (consommateur) ɣas asen-yaweḍ ar nnif-nsen. Ulac ar ɣur-sen tirugza, tadrimt tezwar nnif d lḥerma. Awal, sin ak-inin: aɛraven msakit…, ur fhimen ara, nekni nif-iten s waṭṭas, acku nessen tagnawit agi i ttmeslayen ma d nutni mdah! »

Hand

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire