Amsawal n ulhim (II)

Taẓalit-is tfuk, syen, ata yuder-d, am ayen icban siεqa, yiwen wakli. Iga d aεeryan, iwwi-d ssif, ibra-d i wusman. Iwwet-d di tewwurt u Bulla yesseqsa-t:

– Menhu wagi? Anwa akka a lxelq agi? “Lli-tt-in, is d-erra taγect nni deffir n tewwurt, taẓallit nni i tḍuεeḍ tettwaqbel, atan tettwaqγel ak-id”. Bulla illi-d tawwurt, yaεqel-it d ulhim, tekcem-it lxelεa dγa yenna-yas: “Sutreγ ak bab igenwan akken ad ttuεaqben imdanen agi, amek d kečč ay ulhim id yusan a tent-εaqbeḍ imi wigi tama-k ay ddan?”

– Ulhim: Ay ungif, d kečč ara yigen acukku af lemḥibba d ukuttu af wigi d-ttemmeslayeḍ ! Ur teḥsiḍ ara belli nekk usiγ-d ad εaqbeγ ayen yuran s leqseḥ mbla lewwu n lameṛ iyi-d ittwafkan a tesεeaddiγ? Retour ligne automatique
Yuγal-it-id laεqel, maca Bulla yugi as-iserreḥi wulhim. Ixemmem yifit as-yanef kra n wakud akken wid yellan d at-laεqel d lmaεqul ma ad uγalen s abrid. Akken ad as-yesruḥ akud, amṛabeḍ inna i wulhim : “Γuri aṭṭas n iseqsiyen i bγiγ ara k-in sutreγ, εahed-iyi ar d a yi-d-terreḍ seg ul n tidett”.

– Ulhim: seqsi-yi-d, ur tteffreγ ara fell-ak, ayen γef tebγiḍ ak-id-ǧawbeγ fella-s.

– Bulla: d acu n tḥilett i tessexdameḍ akken ad tkecmeḍ, ad tesseγwuḍ ul n wemdan mbla lameṛ n bab n txelqit?

– Ulhim: ur tufiḍ d acu nezmer at-nexdem mbla lameṛ n Sidi Ṛebbi, maca ilaq-aγ a neddu si tmuγli i tarwa n Sid nneγ Adem, aten wehhi ar txessaṛt nsen.

– Bulla:s wacu ikeṛṛaden i tent ttnaγem?

– Ulhim: nettnaγ-iten s irumsa nsen. Nesnernay veqqu n tḍeffi nsen ak d affaz, nessaγay, nessenkar beqquwat n zzhu n dunnit. Nettḍeggir fell-asen aγemγum n ṭaylal akken ad ruḥen di lγerq n tirga nsen mara ili-n γeflen. Nessedhuy-iten s tẓallit, nreddem-iten s sikṛat nsen. Nessendag deg ulawen-nsen laεqel n uṛaγ d wedrim d lekdubat ak d cchadat n ẓẓur. Neggar deg ulawen-nsen diγen lkerh d ttismin d nnḥas. Ar lawliyat, nettwellih-asen agim n tmuγliwin alamma nessaweḍ aten nessibεed deg ubrid n lxiṛ i issaramen di duεat ttawḍen mara ẓallen s lxiṛ ak d lehna i zerrεen i lxiṛ.Retour ligne manuel
– Bulla: ma tekkateḍ mgal lawliyyat, atan fehmeγ-ak-in, maca acuγer txeddmeḍ ḍerr i watmaten-ik, d iqeddacen-ik, d ixemmasen-ik, d ikaffriwen-ik?

– Ulhim: ur tnadiγ ara yihwah, maca akken ad ddun yid-i ar ǧahennama i taranfa. Ulumaεana, Sidi Ṛebbi a yi-d-ittwali, imdanen ilhan, sut ul yeṣfan, ur zmireγ-ten kellex-γ s tḥerci neγ lqewwa inu fell-asen. Ttafeγ lebγi-w s wid d ttid γur zgan d imcuḥna, d imyusamen, d imenhas, d wid γef rewlen ineγlas ilhan. Akken ibγu yili, ulac amdan mara d-tellin-t wallen ar dunnit agi ur t-nesεedday ara di temεaṣṣert wa at-nennaγeγ.

– Bulla: amek ara ḥeqqeγ af ayen d-nniḍ akk-a ma mačči d iserrifen?

– Ulhim: ttidett af ayen d-nniḍ, tban akken a tt-id sbeggeneḍ. Ini-d ma tumneḍ d nekk i imeqqeṛen u i leqqawi af Σisa-k?

– Bulla: mdah, ayagi dayen ur nella-ara !

– Ulhim: ihi, amen neγ qim ! Nekk wwḍeγ-t imi d amdan i igan. wwteγ akken as-rẓeγ ṛemḍan imi t-yuγ lḥal di tlemmast n unezruf. Dγa, a Bulla, Σisa iga d amdan n Ṛebbi?

– Bulla: ruḥ ak-yexzu Ṛebbi ! Aεni i kečč i wumi ar d leγteγ amek illa Imceggaε n babatneγ wa ak slemdeγ d acu-t Sidna Σisa?

– Ulhim: ay awessar, aseqsi inu, γur-s azal meqqer. Ilaq-iyi ad issineγ kan anwat Σisa yagi.

– Susemm ! Is yenna wemṛabeḍ.

– Aṛuḥani daγen yenna:
Ihi, anef-iyi ad lhuγ d ccγel-iw. Iwweḍ-d lawan ad xedmeγ taseγleft γef wid d-ttwamṛeγ ar dagi. ugadeγ amma ad awḍeγ d amesgani ar tẓallit !

– Bulla: s lqedra n tmegdalt n umitag a tteqqimeḍ deg umekkan anda k-tuγ, a ttuγaleḍ ar ṣṣifa-k nni tamezwarut i s-id-baneḍ, u ad id-erreḍ s tidett af iseqsiyen meṛṛa ar ak-in fkeγ !Retour ligne automatique
Imiren amakus isuγ-d s ṣṣut aεlayen :

– Ah ay awessar ! Tettεettibeḍ-iyi ! Σuhdeγ-k ur ffireγ cayen fell-ak, imi ur mḥettem fell-i akka.

– Agerram, inna daγen: tγileḍ d lawan-ik i tẓallit. Wammag dγatik tettẓallaḍ ? Zzat n wanwit wagi γef i tkennuḍ u anwa i tεebdeḍ ?

– Ulhim: naεbed tafat ak d uγutem

– Bulla: s lferḥ i tettekkareḍ ar tẓallit?

– Ulhim: lla selferḥ, lla s udemmem, lla s talwit. Ur yelli s lebγi nneγ i nettẓalla, maca s tmara lḥers.

– Bulla: acuγer ?

– Ulhim: wagi d ayen id-yusan s wid yellan s nnig-nneγ. Ameqran nneγ isbedd ar γurneγ tafuglanit n umṛaḥ n igenni. Ibγa ad ittusemineg am akken neγ iqerben acbi ayen n bab n txelqit. Daγen, i ccfawat n lḥasant nneγ d lxiṛ di temsunt, ulhim icreḍ deg-neγ i wakken as-nerr lxiṛ, tamayin, ttimulawin ak d ariden nneγ. Maca, mara d-teḥder tẓallit, ilsawen nneγ ttγiman ttlen deg inγiwen nneγ ak d ṣṣut n tuγac ur d-tteffeγent ara ṣfant, ḥlawit deg igerjumen nneγ am akk-a i yεeddan. Ma d iḥricen n tegawt (ttedkit n uεenni) aṭṭas aya iten nettu.

Amawal:

Siɛqa: foudre.
Ungif: naïf.
Akud: temps.
Aramsu: passion.
Taḍefi: volupté.
Agim: mille.
Taranfa: eternité.
Ineɣlas: anges.
Anezmar: puissant.
Anezruf: desert.
Leɣteɣ: reveler.
Amesgani: retard.
Timegdal: saintes.
Amitag: croix.
Amakus: maudit.
Aɣutmi: taciturne.
Ademmem: consolation.
Tafuglanit: ceremoniale.
Amraḥ: cour.
Yettusmineg: glorifé.
Agerram: saint.
Tamsunt: Eden.
Timulawin: louanges.
Tamayin: hommages.
Ariden: γoeux.
Tegnawt: celeste.
Aṛuḥani: démon

*(Idles Abdelhafid et Rabah. Edit Jazz. Alger 2003).

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*