Awal n Mohend A. Bessaoud (V)

Rnu snat neɣ tlata !

Mi nella nettezzi di Lpari, nettlessiq les affiches, nekcem ɣer yiwet n lqahawa di lǧiha n Ménilmontant. Lqahwa nni, ttameqrant, teččur d lmerawi (ttimrayin) akka d wakka (si tama ɣer tayeḍ). Mi yas nessuter akken a nelseq yiwet “lafic”, immuqel-itt mliḥ, wemɛallem nni, dɣa yenna-yi-d: “D Agraw ! Lḥemdu lleh a Ṛebbi ad yili lgala s teqbaylit kan ! Aqli yidwen ! Ewwet lesseq ayen ik-yehwan. Dagi llan att tmurt nneɣ, ilaq atent-id walin !”
S tyita nni n la Mutualité, nekkes yiwen yidil n ddel fellaneɣ. Uɣalen Leqbayel ur ttseḍḥin ara s tmeslayt nsen, ula deg inejmaɛen n l’Amicale tuɣal tesɛa azal teqbaylit. Tardast nebɣa newweḍ-itt. Di leqhawi am tagi d-ḥkiɣ, dinna i qqiment les affiches nni acḥal, mi d-ɛeddaɣ s yenna a tent-id-afeɣ.

Yewweḍ Muḥend Aɛrab ɣer dagi !

Lexyal nni n l’Amicale yessaged aṭas mačči cwiṭ. Zemreɣ a d-iniɣ d imeẓyanen i nufa wala imeqranen. Seg wakken teǧhed l’Amicale agi ak d la SM n Bumedyen, aṭas i tt-yettagaden. Γas akken, nufa irgazen imiren.
Ḥkan-iyi-d yiwet n teqṣit, teḍra deg At Ɛabdelmumen. Iruḥ yiwen s yagi deg wnebdu. Mi yewweḍ ɣer taddart is, yufa arraw-is ttarun s Tfinaɣ. Argaz yeffeɣ-it laɛqel, ziɣ yewwi tugdi nni n dagi, dɣa yenna-yasen deg wexxam : “Aaw yewweḍ-d Muḥend Aɛrab ɣer dagi ?
“Ekkeset lhemm agi felli”. Mazal d-yekfi awal, dɣa tqubel-it tmeṭṭut is, tenna-yas : “Ay argaz agi ur yexṣir wara, tagi ttameslayt nneɣ. Ma yella ur tefriḥeḍ ara, uɣal ɣer Fransa, ansi d-tekkiḍ !. Asmi d-yuɣal ar Nanterre, dinna i yezdeɣ, yeqqar asen i yemdukkal-is : Muḥend Aɛrab yekkes-iyi arraw iw !”

“L’Amicale akk d la SM, c’est des criminels !”

Widen yellan ttagaden l’Amicale neɣ la SM ɣursen cwiṭ n lḥeq, axater ttidett c’est des criminels. Win iwumi yufan abrid, ur ttaggaden ara Ṛebbi deg-s. Asmi nɣan Krim Belqacem, di Lalman, yella yiwen di l’Amicale d Aqbayli, ur yefriḥ ara. Imiren, ila, ɣursen “lbiru” di tezniqt rue Louis Legrand. Llan deg yiḍ dinna, tekker garasen. Yenna yasen, wagi, belli d nitni i yenɣan Krim Belqacem. Azekka nni ufan t-id yemmut. Nnan as yenɣa iman is. Ma d lǧiran ur d-isli yiwen i wbaṛud. Amek ara ineɣ yiwen iman-is s tmeẓyant yesɛan silencieux ? Ulac din ccek, d nitni i t-yenɣan.
Ayen tečča l’Amicale deg yedrimen ak d yergazen n Lzayer, ala Ṛebbi i yeẓran. Akken walan daɣen ur zmiren ara ad aɣ d-fergen abrid, uɣalen si Lille i d-ttawin imdanen nnsen. Qqaren asen dinna ad ruḥen ad nnaɣen nutni ak d iḥerkiyen. Ula akken ur sen tečča yara. Sin neɣ tlata iseggasen kan temmut, yekkes lǧehd nni nnsen amezwaru.

Tella talas i kul ci !

Akken yeshel bnadem ad ixdem “aparti” i yewɛer ad yexdem yiwen taddukli, neɣ l’association. Asmi nessuli Agraw Imaziɣen, mačči d aɛraq i yaɣ taɛreq akken an-nexdem “aparti”. Nwala, imiren, ilaq ayen ara ɣ isdukklen mačči ayen ara ɣ iferqen. Am ass-a, daɣen, akken : la politique ak d la culture ur dduklent ara. Am akken qaren, tella talast i kulci. Tzemreḍ att hedreḍ i yiwen ma yella ad ak d-yefk tameẓẓuɣt, ma ur ak d-isell ara, hdeṛ neɣ qqim. Akka tura ɣef temsalt agi n tmaziɣt. Ma d awal, ilaq ad isel win wuɣur yerra awal, ma yesɛauẓẓeg, ilaq ad ikkes wawal, att yuɣal ɣer wayen nniḍen. D adebbuz neɣ d ayen nniḍen, tura d kunwi ig walan tura !

Lzayer ttazayrit !

Ula deg wawal ad yaɛyu bnadem: ma aseggas-a d winna, ar qabel d winna, ar wabel d winna, ur yelli w’ara d-ilalen. Win i yak d-islan ass-a, azekka ur ak ittak ara tameẓẓuɣt. Simmal ɣer deffir, alamma tufiḍ iman-ik weḥd-k ! Mačči d ayen d-snulfaɣ nek, d ayen yellan di dunnit, dayen iḍeṛṛun di tmurt nniḍen. Timerna n wawal telha ma tella l’action.

Ma d awal kan, ula i wumi-t ! Dans un pays démocratique, ttemsefhamen medden. Krez ar talast-ik qqim din. Wamma di tmura n waɛraben, ulac talact ulac swab. Win iǧehden ad yečč wayeḍ. A k-qqaren Lzayer ttaɛrabt, tameslayt-is ttaɛrabt, kečč d amaziɣ ffeɣ si tmurt agi neɣ nkeṛ iman ik ! Nekni ur nelli d aɛraben. Skud ur tebeddel ara la constitution ur umineɣ acemma.
Asmi ara tbeddel, asmi ara nsel belli “Lzayer ttalzayrit”, assen ad awen iniɣ abdid agi n “lpulitik” ttidett yessufuɣ. Ma d ass-a, ulac…
Sɣur: At Mesɛaud ak d Aumer Ulaɛmara.

Bessaoud Mohend Aɛṛrab ilul di taddart n tgemmunt Lejdid i twennaṭ Iwaḍiyen. Yella deg ukabar n PPA. Syen d amjahed di lgirra n 1954. Yella d luṭna n l’ALN. Iffeɣ kra n talit ɣer Meṛṛuk. Igzem afraq nni amcum n La ligne Morice. Dɣa dinna i yessen widen iḥekmen l’ALN, icban Boumedyen ak d imeddukal is. Mi tefra kan di 62, tḥekker tinna n “lwilayat”. Tagar Bessaoud yuɣal yedda di tnekra nni n FFS. Ur imsefham ara netta d Lḥucin At Ḥmed, di 1965 yezger-d s tuffra ɣer Meṛṛuk syin ɣer Fṛansa.
Idlisen yura Bessaoud Muḥend Aɛrab :

1- Heureux les martyrs qui n’ont rien vu. Alger 1963 di Lpari. (1993 édition berbère).Retour ligne manuel
2- FFS espoir et trahison 1966.
3- Identité provisoire, 1967.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*