Awal n Mohend Bessaoud (II)

Yiwet n tmurt ugar n tmeslayin?

Wagi d akellex ! Winna ara k-yinin ilaq yiwet n tmeslayt di tmurt, wagi yeskaddeb. Muqel kan di Rrus llant 180 tmeslayin, di cinwa 57, ma d Lhend 870. D lekdeb, macci d lxilaf n tmeslayin ig ferreqen tamurt ! Ilaq ad iyi tḥemmleḍ, nek a ak-ḥemmleɣ. Akken ara qadreɣ tameslayt-ik, ara teqadreḍ tameslayt-iw. Di tmurt n Swis, ulac la langue nationale, ṛebɛa tmeslayin i yellan. Yal yiwet ɣur-s leqder is, am tefransist, am talmanit, am tid nniḍen. Akken tella tmurt ad ilin leqwanen is. Akken llant snat tmeslayin di Lzayer, ara yili lqanun i snat n tmeslayin agi akken ad ilint i snat. Ass-a aṭas ur neẓri belli ur llin waɛraben n tidett di tmurt nneɣ. Am wawal nni n Charles Andre Julien, amusnaw ameqqran, winna yuran amur ameqqran n tektabin ɣef umezruy n Tmazɣa, asmi d-yenna: “Ass-a aṭas ur neẓri yara belli amur ameqqran n imezdaɣen n tmurt n Tunes, n Lzayer, n Lmeṛṛuk qrib d imaziɣen akken ma llan. Γas ttmeslayen taɛrabt, d Imaziɣen akken llan !.

Deg acḥal yidwen i tessulim Agraw?

Am akken i yawen d-nniɣ, nebda-tt-id ak d ductur Bucak (Bouchek), Muhemmed Arkun, Hanuz Muḥend Saɛid ak d Tawes Amṛuc. Ma d Aɛmer Narun, ikcem-d ɣer zat. Syin ur ɛeṭṭellen ara imezwura yagi. Am akken teffeɣ Tawes i yeffeɣ Arkun ak d Ductur Buchak. Γer zzat, d Abdelqadeṛ Ṛeḥmani i nerra d berzidan. akken kan nebda, nufa irgazen ugar, ur neqqim ara kan ttakemmict nni tamezwarut.

Ma d Xlifati Muḥend Ameqran, yusa-d ɣer unejmaɛ wis sin, syin ur d-yuɣal ara. Netta d aqdim di temsalt agi n tmaziɣt. Yexdem dɣa l’alphabet n tmaziɣt i yiman-is, lamaɛna i tteffer it, yugad wi yas-yettakren. Di tyita nni 1948, yella. Tamsalt agi n tmaziɣt tebḍa ɣef snat n tedwilin : tadyant tamezwarut “nationaliste”, tt-in deg neqqaṛ annessufeɣ aɛraben, di 1948/1949. D leqraya n twaɣit nni, yeḍran imiren, i yi-ssawḍen xemmeɣ belli ilaq aɣ a d-nexleq tiddukla, l association culturelle di lebdil “uparti”. Imiren lemmer, d “aparti” i d-nesnulfa, tili ad a s-inin nebɣa anebḍu tamurt n Lzayer. Imi d Agraw, ur izmir yiwen ad yewwet degneɣ. Awal n yedles la culture, yekkes ifadden i widen ur ɣ-neqbil ara. Dɣa di “trakt” amezwaru i nura, nenna degs: “Non, ce n’est pas un nouγeau parti politique, encore moins une entreprise de division. L’Académie Berbère est une association culturelle (alla mačči d akabar, amaynut, mačči d beṭṭu n tmurt. Agraw Imaziɣen ttadukla tadelsant )”.

Tella daɣen tayeḍ ! Amek d “Agraw” i nessuli mačči d “aparti”, akken ur nbeṭṭu imdanen : axeddam ad yili deg-s, amɛellem ad yili deg-s. “Agraw” yesdukkul, “aparti” ibeṭṭu imdanen. Nufa ala Agraw ara d-yeslalen tagmatt ger imaziɣen akken ma llan. Di tidett ur neɣliḍ ara. Si lebda nessuli “Agraw”, usan-d ɣerneɣ medden aṭas aṭas. Axxam i cerken, ttiwizi kan i yas ilaqen ! Di tazwara kan fehmeɣ mačči ɣur les intellectuels ara telḥu tmaziɣt. Tamaziɣt, tella ɣer widen iteddun yiss, widen tt-ittemeslayen am uxeddam ucanṭi neɣ n lluzin, acifuṛ uṭaksi neɣ bab n lqahwa. Imiren daɣen uriɣ as tabratt i Mulud Maɛmmri. Imiren netta ur ibɣi yara tifinaɣ. Ssebba yagi i yas uriɣ tabratt, nniɣ as deg-s : “je veux que chaque djemaa, chaque café, chaque village devienne une chaire de Berbère. La langue Berbère doit être défendue par le peuple berbère et non par un groupe de berbèrisants”. Ass-a yewweḍ wayen d as-nniɣ assen. D arrac, d imɣaren akk ttiḥdayin i yekkaten ɣef tmaziɣt.

Kahina: ttamacint yettarun s tfinaɣ ?

Tamacint nni tamezwarut yettarun s tfinaɣ nexdem-itt-id s 9000 frank. Asmi d-ussa kan n semma-yas kahina. Seg wasmi d-tekcem ur teḥbis, win yaɛyan di tira ad yuɣal wayeḍ. Nekkes tira ufus, uɣalen les bulletins nni lḥan. Ass-a tegwra-d ɣer yiwen yeḥrec aṭas, yessen akk timeslayin n tmazɣa, am tacawit, am tarifit, am tid nniḍen. Tamacint agi teqqim-d i wmezruy.

I warrac nni n tmurt yeqqaren le “bulletin de l’Académie berbère“?

M’ara d-mmektiɣ arrac nni nneɣ i wumi nessaweḍ ijeṛnanen nni n “Wegraw”, qqareɣ as laɛtab ur iruḥ ara. Nnig n 27000 tebratin i d-neṭṭef segmi nessuli “Agraw”. Ulac tiɣmert n tmurt ur a ɣ-d-nuri yara. Ama di Lzayer ama di Lmeṛṛuk. Tigi tt-id i d-iwweḍen wamma ayen yettwaṭṭfen dinna ala Ṛebbi i yeẓran !. Tuɣal la police neɣ la SM, tuki s “ladris”nneɣ. Di mkul “lbiru” n lbusṭa n tmurt n Lzayer, weqmen as win yettnadin tibratin. Anda walan “Académie berbère 5, rue d uzes a tt-rren di rrif. Mačči d ttiḥerci i xuṣ Bumedyen. Yiɣil mi yeṭṭef takemmict nni n 5 n 10 neɣ 15, ad ikkes isem n tmaziɣt agi. Asmi d-yuki aḥemmal iɛedda, teffeɣ as tirga mxalfa. Simmal i itteddu lweqt, simmal tettimɣur temsalt. Win ṭṭfen, ad lalen 10 deffir-s. Ma nessekcem 50 neɣ 100 les bulletins, dinna ad frurxen. Wa s ufus wa s tmacint, yiwen ad yuɣal d 10. Ajeṛnan nni nneɣ yuɣal yufa atmaten is dinna. Imiren, di leǧwayeh n 1972 neɣ 1973 i d-nnulfan ijeṛnanen nni di Lzayer, “Iṭij” ak “taftilt”, sɣur warrac nni yeqqaren di Lzayer. Imɣi yefka, tamsalt telḥa.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*