Awal n Muhend Bessaoud (I)

Timlilit ak d Mohend Aarav Bessaoud, di Lpari
(deg ughmis tamurt n wass 4 furar 1994)

Llan kra n yemdanen, seg akken yuli yisem nsen, yekka akin i tɣaltin, akin i seggasen; yezger si lǧil ɣer lǧil niḍen, tagara, imdanen agi, ttifriren, ttɣaben am zun d lexyal. Akk-a id Bessaoud Muḥend Aɛrav !

Si 62, asmi akken tefra yiwet n lqirra, tekker tayeḍ, neɣ deg wedwi amaziɣ, isem n Muḥend Aɛṛav yella d lebda di tmurt nneɣ. Di tallit tamezwarut, s tektabt is i d-llin allen i wugar n izayriyen. Imiren, daɣen, ifut lḥal. Widen yeṭṭefen leḥkem cudden iseɣwan, ɣzan tisrafin, rran as takmamt i tmurt. Talalit tis snat, d Agraw Imaziɣen (Académie Berbère) di Paris: ur ifut ara lḥal ! Tamsalt n tmaziɣt telḥa, tefka imɣi; tesseɣzef iẓuran. Di lawan deg ara frunt, yeggul Ṛebbi, mazal rennunt-d tlufa. I melmi tafat ? Awal aneggaru d netta i t-innan mebla ma nesseqsa-t: “Acuɣer ur keččemeɣ ara ɣer tmurt ass-a ? Skud mazal lsas nni n tkerkas, “l’Algerie arabe”, ur d issawal ara uɛessas n tmurt.”

Ur neḥris ara Dda Muhend akken ad aɣ d-iǧaweb. Neqqim ɣer imensi, awal ittawi-d wayeḍ. Nezzi-d akk i temsali yaɣ yecqan. Ayen i d-neṭṭef di tkasiṭ atan ɣurwen.

Timlilit n Wegraw Imaziɣen (Académie Berbere d’étude et de recherches culturelles-Paris 14 juin 1966).

Yiwen wass ṛuḥeɣ ẓriɣ Muḥemmed Arkoun. Imiren yella yesɣar di tesdawit n Jussieu (Uniγersité Paris 7). Akken kan i yas nniɣ ayen bɣiɣ ad xedmeɣ, dɣa yenna-yi-d “d ayen yelhan, c’est une excellente idée ! “. Yella daɣen Hanouz Said. Yenna-yi-d yaggi deg useggas n 1963: “ayen txeddmeḍ di temsalt n tmaziɣt, nek aqli yidek ! “. Nek yuɣ lḥal ssneɣ Tawes Σemruc. Di tazwara kan, bɣiɣ att ili d nettat i d la présidente. Imiren tella txeddem cwiṭ ɣef tmaziɣt agi. Nniɣ as a n-nnejmaɛ deg uxxam-im. Di tazwara kan tenna-yi-d: “Ma d ixeddamen nek ur qebbel-y ara ! “. Dɣa nniɣ-as: ur ttagad ara, d les intellectuels akk, wa d ṭbib, wa yesɣar ! “, dɣa teqbel.

Kra wussan kan segmi d-yella unejmaɛ agi amezwaru deg uxxam is, deg wass n 14 juin 1966, atan yezzi yas Reda Malek, am akken i yi- teḥka nettat, yenna-yas: Γurem, ur ṭafar ara Muḥend aɛrav ! Kemmini “tu dois glisser comme l’eau dans le sable”, kem tzemreḍ att kecmeḍ ɣer Lzayer, dinna ad nzen iḍebsiyen im, att rebḥeḍ iṣurdiyen, ansa i yam yehwa att kkeḍ ! “. Ur tɛaṭṭel ara tenna-yi-d: “Nekkini, tixer iyi ! “. Dɣa teffeɣ deg wegraw ajdid i d-ilulen.

La chaire de berbere di Lzayer?

Asmi qqaren, kra, belli tamaziɣt ur tettwanker ara deg Lzayer axater tella la chaire de berbère di temdint n Lzayer, ur ẓran ara belli ttimeslayin tiberraniyin i sɣaren di les chaires. Ass-a di Philadelphie di Marican tella la chaire de berbère. Γef akken walaɣ, tamaziɣit mačči ttameslayt taberranit akken att-ili di la chaire ! Lemmer yerra Bumedyen snat les chaines, yiwet di Lzayer, tayeḍ di Tizi Wezzu, tili terwi. Win wumi tenniḍ kker, ad ak-yini wlac sebba, tamaziɣt ur t ttwaḥeqer ara. Anda tettwaɣ, mačči di temsalt n tɣuri di la chaire ! Tamsalt tameqrant, d leqraya di llakul i widen meẓẓiyen, seg useggas amezwaru alamma d aneggaru, am le primaire, am secondaire. Deg wemkan agi i tlaq tmaziɣt att-ili, mačči di la chaire !

Amer i d ixef-is ass-a di Lzayer ?

Akken tebda tmaziɣt di dduḥ ara tkemmel di llakul ! Ilaq leqraya n tmaziɣt att-ili am akken sɣaren medden akk timeslayin nsen di tmura nsen. Ass-a, arrac nneɣ ur llan ara di liḥala yelhan. Am zik asmi qqaren s tefransist, am ass-a, s taɛrabt, mačči d abrid n lḥeq. I lmend deg wayen ara sfaydin s wayen ssnen, sɣur tiyemmatin nsen, mi kecmen ɣer llakul ad uɣalen d ibugamen acḥal. Ma yella s tmeslayt n tyemmatt, , d asnerni ara tesnerniḍ. Lemmer s tmaziɣt i qqaren warrac nneɣ akk tteḥdayin nneɣ, tili ur iḍerru yara ubaxix agi yellan ass-a.

I nekni, d udayen ?

Amek mačči d “aparti” i d-nexleq di 1966 ? Imiren nufa abrid “uparti” ur issufuɣ ara. “Aparti” ibeṭṭu imdanen. Muqel di 1948, asmi d-yennulfa lǧens n wudayen di Palistin. Mačči d “ipartiyen” nni nsen i d-yeḥyan tameslayt nsen. Γur les rabins i yufan tameslayt nsen. Yernu imiren qrib temmut tameslayt agi nsen. Nekni meqqar nettmeslayt-itt, akken ma nella ugar n 20 imelyunen n medden. Muqel anda i tessaweḍ tmeslayt nsen ass-a ! Deffir politique culturelle, tella la politique ! Qqaren igliziyen yiwen wawal: “une langue est un dialecte qui a eu des canons à son serγice !”. Akk timeslayin timeqranin deg dunnit : taglizit, tafransist, tarusit, ǧehdent s wedrim ak d leslaḥ n lǧens nsent. Wanag, di tazwara, am nutenti am tmeslayin nniḍen. Akken att ǧhed tmeslayt ik, ilaq ak att ǧehdeḍ ama s udrim, ama s tusna d wuzzal ! .
Ass-a akken att kker tmaziɣt, ilaq aɣ aṭas n udrim. Akken att seɣren 50.000 n lecyax, mačči deg yiwwas neɣ di rebɛa duṛu kan !. Ilaq leḥkem nneɣ ad a s-yeg aɣbel akken i wulem.

Am zik am ass-a ?

Ass-a, akken wala akken walaɣ nek, mačči d “aparti” i yaɣ ilaqen i imaziɣen. Ass-a, ma zemreɣ, nek, a d-snulfuɣ une maison d édition tmaziɣt. A d-ssufeɣeɣ tiktabin yellan ttwarunt ak d wayen ara yarun wid nneɣ. A d-zwireɣ s tid yellan zik, tid yefferen am Bnu Xeldun. Akken Izayriyen ad ɣren akk ayen yellan, akken Izayriyen, ad ẓren d acu-ten. Ilaq amezruy ad ittwassen akken ilaq. Am awal nni d-yenna Bnu Xeldun : “anda kecmen waɛraben snegren tamurt, ulac amdan, ulac idles; anda kecmen, ula d akal yettbeddil udem ! “. Ayen yura wergaz agi, ur ittwassen ara di tmurt nneɣ. Γebban isem is axater yenna-d tidett, ayen yellan. Ilaq Izayriyen agi yettaran iman nsen d aɛraγen ad ɣren ayen d-yenna Bnu Xeldun. S wayagi ara d-uɣalen ɣer laṣel nsen amaziɣ n tidett.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*