Kermej ma ad tkermjeḍ

Zik, illa yiwen d aεrab ixeddem i lḥewc ar urumi. Ittwali iqbayliyen i ixeddmen yid-s mara d-ssersen aεwin-nnsen* ad ččen tagwella* i lawan n tanalt neɣ imensi, ittwali sexlaḍen aɣrum aquran s uzemmur neɣ sskafen-t* di zzit. Ula d aεrav agi ibɣa a ten-iεaned, maca di laεmer-is i iẓra aεeqqa n uzemmur amek I iga. Yiwen wass, mi d-iffeɣ si lxedma-s, seg ubrid, iwala ibzinezrawen* skuruyen* tibururin n lleɣbar n iεewdiwen, atg… Netta yiɣil d widak nni i si isxallayen aɣrum Iqbayliyen. Dɣa, imiren kan ibda ijemεa-iten-id ar tyemmust* ula d netta, iwwi-ten-id ar uxxam uberrak* anda ttilin. Tameddit nni, mi yeqqim ad yečč imensi-s, issers i-tt-id ar zdat-s tayemmust nni n ibzinzrawen. Akken kan ara iger af talqimt n weɣrum ar yimi-s, a s-issetbaε yiwen n ibzinzer. Imiren, ibzinzer nni ageswaḥ* ad yijjiq* ddaw n tuɣmas-is u ad
yewwet tikelt taneggarut s tferrawin-is; dɣa aεrab as-yini : « Kermej* ma tkermej lqbbayel iǧewzu bik lxebbz ! » (Kermejma ad tkermjeḍ, yak Iqbayliyen ṣxallan yis-k aɣrum).Retour ligne automatique

Lemεani n ddunit :

Tadyant agi teḍra-d s tidett zik, asmi mazal llan ikuluten di Lzayer. Maca, widak i izedɣen i tama n uẓawan*, atg,…ur ssinen ara azemmur agi d acu-t (01). Ternuḍ di tallit nni, ulac timesrifegin * neɣ timacinin am tura id-yettfeggiḍen* s yemdanen. Rrekva diɣen, ɣlayet aṭṭas af uxeddam acku qlil-it i yettaɣen tijernaḍin timeqranin. Ma ijemaε-d yiwen kra n duru, a tt-id-yaɣ d aɣrum i warraw-is. Di lgirra nni nekkni d irumyen, yiwen wass, mi d-ɛadda lkunvwa* n lεasker ; akken id-wweḍ ar ddaw n taddart, netta yuɣ lḥal di lawan n ukermus. Tbedd-d yiwet n tkerrust n lɛasker kan i ineggez-d seg-s yiwen n uɛasekri, yemmeɣ akken srid s-ufus-is, yekkes-d takermust. Hatay mara yili ur yessin ara kra n umdan d acu, amek is-tḍerru.
01) Llan kra ssawalen as assa : “zzit n waɛraven” di kra n tmiwa deg Lzayer. Init-iyi, melmi ijdi (rrmel) yettak-d zzit ? Melmi i ssnen izukar d acu i d zzit armi si 62 ar dagi. Zik di tmanaɣt, akken ara d-iniḍ “zzit n lleqvayel”, ad d-mmɣen fell-ak s wawal ak-ččen. Tura ula ttiyuzaḍ nni iwumi neqqar ” tiyuzaḍ n tmurt”, erran-tent : “ttiyuzaḍ n waɛraven”. Illa diɣen aɣrum nni adewran, qaren as : “aɣrum n waɛraven”. Yernu anida i tuḍen icc-is : ula d iqvayliyen agi n tmanaɣt nzan, ddan yid-sen d aqfafen. Ddan yid-sen, maca a sen-teḍru “am tqeṭṭiṭ deg uvisar”. Uleqrar, kra deg-sen ur d-ittban. Maɛna aɛni ẓran, faqen-d akk d acu uḥemmal deg i ddan ? Mdah ! Atnad deg coma n lbaxur n ddin n Nnvi Muḥend. Yal tameddit ak id-ffɣen s iqendyar avrid nnsen ar ljamaɛ. Imiren taqerruyt nnsen ad tt-wehhin ar lkaɛba-Crifa (Mekka).

* Aweṣṣi n yal ass:

Am akken d-nniɣ yal tikelt, u as-id-ɛiwdeɣ yal tikelt acku llan xilla deg-neɣ ur ikeččem ara kra n takti s allaɣ alamma s uṣemmeṭ. Ihi hatay: “Ur sawalet ara tagnawit deg ubrid nezɣ deg ixxamen nnwen. Ma yella yiwen iziker ikcem-d ar gara-wen akken ad iqqim, ssawalet as s tagi nneɣ. Werǧin as-tessiwlem s tinna nnsen ayen iwumi sawaleɣ “tagnawit” (walit le Dallet). Sawalet-asen s tegnawit kan mara teqḍum leslaḥ nnwen. Tutlayt nnwen ilaq awen ad tt-temmeslayem amma di γerra neɣ deg uxxam. Amma di tmanaɣt neɣ di Wehran, Qsentina, Skikda, atg,…
Tutlayt n umdan d ttinna i tigan ixullef wiyaḍ di tilḥi neɣ deg tudert is. Mmit-wen, ma yessawal lketra d tizikert, cfut atan ad yemmil ar tarwa n Aïca u ad ittjeddir deg lejdud-is. Tutlayt is att ikreh am qeḍran. As tuɣal ẓẓayet am tazbirt*. Ih taɛraγt d tutlayt yesɛan taknaska (tidyulugit). Tesserkac amdan akken ad yekreh, ad yesbeɣ d aɛrab am wigi n tmanaɣt. Atan xilla i d-ittekkarten d iqγayliyen macγa ttuɣalen d izukar mbla ma faqen. Imawlen nnsen ur d-wwin ara s lxeγar belli teddun ar tmettan n tudert d tjaddit d tutlayt nnsen. Maca d tilawin tiqγayliyen (ula d irgazen nnsent) i yefkan axessar seg asmi akka i llemdent tutlayin n uberrani. Amma di lxerba, amma di Lzayez, lalla-twen taqvaylit mi teffeɣ si taddart-is ad tbeddel iles is, ad tḍegger deg ubrid. Ttbeddilent taglimt am izerman deg tefsut !.

Amawal :
Aεwin : gamelle
Tagwella : nourriture. ( aḥeq tagwella d lmelḥ i nečča akken di sin)
skafen : ils trompent, mélangent avec…
Ibzinezrawen : hannetons
Skuruyen : ils enroulaient.
tayemmust : sachet
aberrak : baraque
ageswaḥ : le malheureux
ijjiq : cris de la bête
timesrifegt : avion
aẓawan : sud
yettfeggiḍen : déversement, flot de
kermej : mot onomatopée (son de l’écrasement sous la dent). Ikkermej : il est écrasé.
lkunvwa : convoi
izukar: berbères assimilés
taẓribt neɣ zzebra): enclume

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*