Kra n imeslayen n Dda Lmulud

Azul meṛṛa fellawen.

Tazwara a d-iniɣ tanmirt nwen sumata akk i iqγayliyen d imaziɣen sumata i d-ittarran dhen nsen ar wayen i d-ttaruɣ ɣef udli nneɣ.

Ihi, imi tesseqsaḍ-iyi-d : acuɣer ur d-ttaraɣ ara i likumantir nwen. Yaggi akk-a i gaɣ : ad taruɣ, ad awiɣ kra, ad serseɣ ar umraḥ ayen i walaɣ isɛa azal, a t-id serseɣ ar ṭavla i kunwi.

Tura ma d gmatneɣ trejman Aqjun si teqγaylit ar trumit ; tanmirt-is s-waṭṭas, maca ilaq ad ikkemmel ayen ibda, daɣen aḥric aggi wis krad (03). Ihi, ilaq am akken d-nniɣ, tajmilt-is i wwi-d att ikkemmel.

Γef ayen yaɛnan tutlayt nneɣ, awiyufan : yal yiwen degneɣ a d-yawi ayla-s at i d-yessers akken an ssali lebni ibdan imezwura. Nekk, qeddeceɣ ɣef idles nneɣ akken ad igmu, yali,ad iaalli alamma yewwedh ar igenni. Tutlayt nneɣ akken att fukti, att nnerni, att ǧuǧeg, akken anecbu igduden. Tafransis illan d ttapatwart si lqern 15, tura attan tuɣal d aḥbac ig redmen yal tutlayt. Nukni ɣas attas uya si nettaru, i “nestaqel”, maca mazal acengu iẓẓa tamakezt ama a d-nekker.

Ihi iqqim-d kan a d-nger iffasen nneɣ akken nella bac a d-nali, a d-nbin, bac aqerruy nneɣ a d-iffegh s nnig waman. Retour ligne automatique
Hatan ihi kra n imeslayen n Dda Lmulud i kunwi, akken att walim d acu ittweṣṣi degneɣ si tudert-is :

a) Leqṛaya :

Zik tamaziɣ t nettmeslay itt kan d ameslay, tura ilaq a tt neqqar att nettaru. Ma llan iɣerbazen akken i axiṛ, ma ulac wa att issɣer i wa ; ma yesseɣer itt i yiwenyelha, ma sin d lfayda, ma i ɛacra d ṛṛeḥma, ma i meyya d lkimya.

Ur ilaq att nɣeṛ argaz tameṭṭut ; arrac uzekka d yemmatsen ar a-ten iṛebbin di temẓi u sumata tafat n Tmaziɣt tḥuza mkul yiwen, ur tḥeṛṛem ḥed.

b) Tameddurt :

Awufan anettmeslay Tamaziɣt di mkul amkan : deg wexxam, d ayen ibanen, maca ula deg wezniq, deg ygrawen…Anda d tezga txuṣ, ulac uɣilif, anda nessexdem timeslayin nniḍen ar ass mi ar a taweḍ Tamaziɣt ula d nettat ttameslayt n tɣerma tatrart.

c) Amawal ak Amaziɣ :

Wagi ɣezzif webrid is. Tlaq terbaɛt i deg, amer d lebɣi, ad ttekkin imazɣawalen n yal tamurt, ad ilin degs Imucaɣ, Icelḥiyen, Irifiyen, At Waṭlas Alemmas, Icawiyen, Imẓabiyen, Icenwiyen, Izennaten, Ineffusen d wiyaḍ akk anda ma llan ; kul yiwen a d-iger s annar akk awalen yellan di Tmaziɣt-is netta, i wakken ad temmed tissi, akk-a ineggura ad walin acu n webrid i yess ar a tefrek Tamaziɣt tatrart, dɣa ad afen ansi a d-jebden ayen ḥdaǧen (ḥwaǧen).

e) Aheggi n tektabin di mkul tanga :

Iswi nneɣ nekni : a d-yaweḍ lweqt (a t-naɛiwen akken ad yaweḍ) ideg ar a nesseɣeṛ akk tusniwin s Tmaziɣt. Ilaq di mkul (yal) tanga : tajeṛṛumt, tasekla, amezruy, tussna n tmurt, tusnakt, takrura, atg…a d mlilen imazzagen nni nitni (nutni) d imazzagen n tmeslayt, i wakken a d jebden seg wawal akk Amaziɣ (neɣ seg weɣbalu nniḍen) ismawen ilaqen i tussna ten icban.

Wigi d iɣarawen yellan ger ifassen nneɣ ass-a, wid illan n teswiɛt-a deg ifassen n ddula, icban ṛṛadyu, tilibizyu (tiliẓri), isura, leqraya deg iɣerbazen, tebɛen tasertit n ddula, ama d ddula turẓimt, ama n tuqmiṭ. N teswiɛt-a abrid d-tewwi ddula nneɣ di laɛmeṛ-a n Tmaziɣt d uqmiḍ, maca ur izmir ara, acku lebni n tmeddit d win yersen ɣef ṣṣeḥ, mačči f tmucuha d uzewweq n tidett.

(Lire dans : AWAL ΓEF DDA LMULUD. page 57,58,59. edition Asalu ENAP 1991.)

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*