Kunwi d nekni (IV)

Illa niqal zik win ikkeren ar wayeḍ as yini, ma yettalas-as-tt neɣ ikreh-it: “ay uday neɣ a yiwen n wuday ha !”. Winna nniḍen ad yerfu fell-as, imaren kan ayen id-yusan ddaw n ufus-is at-id-iddem akken ad t-id-iwwet yis, amma ttafrut, atg. Ma yiwen yettsusum kan ma irgem-it walebɛaḍ neɣ ur yerra yara tiyita qqaren as: “yewwi tudayt”. Awal agi ibɣa ad d-yini: d amdan yettsusumen zzat n lbaṭṭel, i isebberen ur nettarra ara tiyita; ittɣummu kullec daxel n wul-is. Ma yettawi yiwen tudayt, akken ara tesḥillefeḍ ula s ufus-ik ad ttkezeḍ aqerruy ik netta imaren ma rrif-k i yella ad issebrek ixef-is ddawa n ifassen-is, ad yeknu amzun ad tewteḍ.

Zik uday mara iruḥ ad iẓal i tmezgida-nsen ad yekkes tacacit af uqerruy is akken a tt-yawi deg ufus-is. Mi yewweḍ ar tewwurt n tmezgida, ad tt-id-yekkes u ad tt-issers suffella n ixef-is umbɛed ad ikcem ad iẓal.
Asmi i tekker lgirra taneggarut n Walman, teɣli-d fell-asen rrehba n dunnit. Acuɣer? Acku iweḥḥa-asen-d Yillu Hitler ibɣa aten issenger seg iẓuran s tmettant taqesḥant n ukuffir s lgaz “ziklon B”, umbaɛd aten isserɣ di lfuṛ. Ay sɛeddan d way sɛeddan msakit, mačči ɣaḍen yiwen aten-iḥudd. Sebren i lbaṭṭel d ttmuḥeqran kra n wanda ddan di yal tamnaḍt n txelqit.

Dagi di Fransa, tamurt n “izerfan n umdan”, illa marican Petain d uḍabu n Γichy, yal uday ḥettemen fell-as ad isbeggen iman-is d uday i yella. Dɣa ḥettemen-ten ad xiḍen itri n Dawed d awraɣ af tama tayeffust zzat ddaw n tayett.

Yal aɛeggal ad yefk tansa anida yezdeɣ akken mara d-sseqsin ar ɣur-s ilaq-as ad t-id-afen din. Mara d-erzun fell-asen aten-awin argaz tameṭṭut, amɣar tamɣart, aqrur taqrurt. Sedduyen-ten deg ifaguten n tmacinin wid deg ttawin lmal ar ubbaṭwar. Syenna d aγbrid ar Auchwitz. Teḍra yidsen am akraren nni n wass n laɛid; aten-zzuɣuren ar temttant anida ulac tarewla, ulac win ara yemḥiḥden. Wammag alukan meqqar ad refden ula ttaqabact, tajenwitt neɣ uzzal sumata akken ad nɣen meqqar wid i tt-id-yeddan fell-asen, nehheren-ten ar wanida ur d-ttuɣalen ara. Dayen ur iqebbel laɛqel deg dunnit ! Wamma teḥsiḍ a bnadem ar lmut it-tettedduḍ, glu ad yeg Ṛebbi s yiwen neɣ sin inaziyen (nazi), maca lukan akken, i xeddmen, tili ttugadent-ten yexsimen-nsen, ur s-neqqaren ara udayen. Awal n yissem-nsen inna-d: tugdi, leknu, lxuf, aggway n ddel, tugdi zzat n lmut, aberru n uqerruy zzat wid ur nga ara d udayen. Mi tɛedda lgirra n walman, kkren-d nnejmaɛen-d kra n wanida llan (widak id-yeqqimen), ddmen bezren-d tadrimt, uɣen-d aɣerrabu (ssfina) d aqdim isem-is “l’Exodus”, ṭṭfen abrid ar Falastin.

* Inna-k yiwen wuday ssneɣ-t di 1982 nni dagi di tmanɣt n Fransa:
“zik uday as-tefkeḍ abeqqa ur k-d-ittara-ara, tura ma tefkiḍ-as abeqqa ak-yefk sin !”

Akka i bɣiɣ ad ilin Imaziɣen zzat n waɛraben-inselmen.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*