Tadyant n Mḥend u Bujemεa (III)

Taher ikemmel abrid-is, isegwra-yasen: Aεti-kwen saḥḥa! Axxam n Ccix Aεli yussa-d ddaw lǧamaε n Sidi Aεmer u Fayed. Tikwal m’ara ttqessiren di tejmaεt sellen-asen-id deg uxxam n Ccix, d netta isen-id yennan yal tikelt akka m’ara mlilen yid-s, inna-yasen : “m”ara t hedderem a tarwa, ar ticki ilḥa yiḍ, ttemmeslayet kan s ttawil akken ur ken-id nssel ara deg uxxam”. Taher, atan i sṭebṭb af tewwurt n berra. Isla iffeγ-d γer-s yiwen, dγa tenṭeq-d taγect n tmeṭṭut, tenna :
– Anwa wagi?

Taher : -A d nekk a Nna Werdiya, d Taher…, mmi-s n Saεd n Aεli u Meẓyan seg Yiγil! Tameṭṭut n Ccix telli-d tawwurt, dγa mlalen wudmawen-nsen ttikelt tamenzut udem n Taher d Werdiya n Uxemcan, tameṭṭut n Ccix. Nettat tezga teḥjeb acku t-temrabeḍt alarmi i tuγ fell-as tili, mačči t tteffeγ seg uxxam ass kammel. Teḥjeb kan ar beṛṛa, wammag ayen din i d-ittasen n yemdanen yal ass ad zuren argaz-is; wa af aṭṭan akka am Taher, wa af dderya ma tameṭṭut ur tessidir ara neγ akken ad sεu aqcic i lewrata n wedrum, yal wa lḥasun d acu-it-id ittawin. Werdiya si taddart n At-Sidi-Yeḥya, akin i ugemmaḍ, “wid it gallan s milbiεa”; tqbebbi am tzerbuḍṭ, tuzert d tesḥḥi u ternay-as tewzel. Di laεmr-is lewhi n xemsa u tlatin, maca meẓẓiyet aṭṭas γef urgaz-is, maεna imi d Ccix n taddart, tamεict n ṛaḥḥa d werum n ssmid yal ass, tameṭṭut teqbel γas argaz yugar-itt di laεmer. Acuγer ayagi ? Acku, tameṭṭut taqbaylit qlil-it t-id i yxeddemen, ma ur tezwiǧ ara, ad teqqim “ddaw uḍar” n tlawin n wuxxam-nsen neγ εadik ma yella d yell-is n takna…

Werdiya n At Sidi Yeḥya, tenna:
– Mreḥba yiss-k, d kečč id d Taher?!

Taher:-Mselxir fella-wen! D nekk, anεam ih…!

Tezwar zzat-s netta yetbeε-itt deffir. Akken iwweḍ Taher ar umnar yenna daγen Taher:
– Mselxir fell-awen,

Ccix Aεli :-Mselxir lεafya a mmi!…Kecem-d!

Taher yekcem ibedd i tlemmast n tzeqqa ittmuqul Ccix i qublen aqejmur di lkanun lla yettenfufud yerna yesduxxun, yerna kra n zrureq n tmess i d-ittḍillin deg uruzen ig gan degs. Taher yewweḍ akken kan ksen iqeslen n wučči, dγa Lla Werdiya nat Sidi Yeḥya (akken s qqaren at ttefrawt) t sukk fell-as aεaruḍaf imensi. Ayagi yak d lqanun n trebga sγur Iqbayliyen sumata; yal amdan ara irzun γef wayeḍ lawan n tuččit labud ad isuk af umdan nni ulamma d aεaruḍ fell-as.

Taher: -A γesbeγ a nεam a Ccix, kker kan an sahel s tγawalit!

Ccix Aεli : -Ayen akka tγesbeḍ?!

Taher: -Dda Mḥend u Bujemaεa ig-γlin seg-aṭṭan tameddit agi ur kun aεnià, ttameṭṭut-is i yi d-iceyyeεen akken a ttedduḍ ar wexxam. Lla Werdiya Iεamrucen tenna:-Arjut tura meqqar a ttεarḍeḍ ula d afenjal lqahwa imir truḥem (tennum tettεaraḍ medden acku akka i d lεadda n zik). Taher: -Mdah a Nna Werdiya, aqlaγ neγseb, argaz atan lla itesga yuḍen, yettraju Ccix… ar tikelt nniḍen ma irad uxellaq, yak mazal ussan ncallah! Ccix Aεli : -Tesεaḍlḥeq a Taher a mmi, ar tikelt niḍen di lehna, awi-d abernus-iw a tameṭṭ‚ut ! Werdiya: -Akkan i-wen yehwa…! Terra, teddem-d abernus yersen af ucacfal, twelleh-as-t-id iwergaz-is. Ccix ikker, ilsa irkacen-is iddem abernus-is yerna iddem-d taεekkazt-is iεelleqen ar umesmar n ukufi yerna tattafsttart nni i si-iseḥsab d tedwatt n ssmax akw d umru n uγanim d kra n tewriqin isdukel-iten-id meṛṛa akk d uqran yerraten ar uqrab-is. Iεelleq-it ar tayett-is, llamba deg-ufus, izwar zzat n Taher isemma af ciṭṭan i naεlit, indeh: Yalleh! Msetbaεn. Tameṭṭut tessegra-d awal aneggar i wergaz-is tenna Lla Werdi: =Ahat ad tenseḍ?

CcixAεli: -Ih, aqlakem id ad qimmeγ ar umuḍin a lamma d azekka ssbeḥ ncalleh! Lla Werdiya : -Ihi ruḥet ad isahel Ṛebbi fell-awen,… ad ddun yidwen iεessassen! Taher ifreḥ ayen din imi d-idda yid-s Ccix Aεli. Leḥḥun ttmeslayen ma ttizir tuγ tignaw, maca iγumm-itt niqal usigna. Aqlaγ akken kan εaddan sbaεyam-nni izegzawen n tefsut. Lḥal iban d sḥḥu azekka, is yenna Ccix i Taher, maεna illa-d kra n tasmuḍi deg iḍ agi, ma d ttignewt tezraε merra syetran si lebḥar n ssaḥel armi ttaqanṭuct n Lbir, akka alamma d Ttamguḍṭ terreḍ ar zzat alarmi d udrar n Bunaεman. Isigna unagen amm-in isefsan taduḍṭ af igenni. Akka ma tebγiḍ ulac aṭṭas n lweḥc. Ar ticki illa ṭṭlam, iγelli-d lxuf nni ameqran af umdan i teddun weḥdes deg iḍ. Ccix Aεli d Taher tteddun ttqessiren, zegren timeqbert n Sidi Aεmer u Fayed d Iγzer n Buqfa anda ittaṭṭaf bnadem lweḥc deg qerruy yerna s tidett. Nutni ceγlen d umeslay armi i kecmen kan ar Uqelmim n At Kwella ṭṭerf n taddart; dγa gezmen-d s yenna kan qbala ar uxxam n umuḍin anda lla tent-ttraju Nna Tasaεdit. Axxam n Bujemεa n At u Mḥend yezga-d s ddaw n ubrid u taddart n At Iγil yezzi-yas-d ubrid ukerrus am umeqyas. Mi bedden af tewwurt n wexxam, slan si beṛṛa i umuḍin mi yettnazaε am akken it-yeǧǧa Taher mi iruḥ.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*