Tadyant n Mḥend u Bujemaɛ (V)

Nettat telha-d d cceɣl-is, teddem-d sniwa ɣef rsen ifenjalen n lqahwa yesrugguten, twehha-asen-tt akken ad ddmen yal yiwen ufenjal-is. Iẓẓel Ṭaher iɣil-is, iṭṭef-d sniwa dɣa ifeṛṛeq kul wa s wayla-s. Bdan lla jeɣɣmen si leqhawi nsen u tkemmilen umbɛad ameslay. Yak tura amuḍ in gan-as ddwa is ilaqen; tegwra-d kan tura ar ufus n Ṛebbi. Qqimen-as i tissit n lqahwa akken armi d-tuli tafrara; ma d imensi nni yiwen mačči yewwet-d wul-is ar tgwella tennawel s uɣiwel. Nna Tasaɛ dit ur terra ula ddhen-is ma meṛṛiɣ neɣ messus, acku telha-d kan d wergaz-is iẓẓelen di tesga. Yak tageswaḥt, ḥaca winna i tesɛa; ula d dderya ulac ar ɣurs-en, maca ur iban ma d nettat neɣ d netta id imɛi qeɣ. Tura attan tamrilt teqqar-d d kuẓ (4h) segmi is-yeṛqa aman; yeswaten Mḥend u Bujemaɛ, yeɣli imaren af yiwen uberdi mačči yuki-d. Ula d ajafjef (alejlej) ur s-slan ara segimiren. Inṭeq-d Ccix, inna: Waqila teɣli-d ccfa af umuḍin agi amerbuḥ! Tasaɛdit terra-yas-id:

– Ih a Ccix Aɛli, waqila ifka-d Ṛebbi tawwurt ncallah, ur yettɛṭṭil ara ad yekker! Dda Saɛid ikkemmel-d seg awal, ula d netta:

– Tura atan ccwi ma yebɣa Ṛebbi, ters-d talwit; ass atan tuli-d tafrara, nekni a nekker a sahel, am-neǧǧ talwit kemm akk d umuḍin agi.

Tasaɛdit tebɣa ad ernu-n kra n wakud, acku tewḥec ciṭṭuḥ ma ǧǧan-tt-id weḥdes. Kren yiwen yiwen, Dda Saɛid ak d Ccix refden-d ibernas-nsen, qelleben-d isebbaḍen-nsen yeqqimen zzat n tewwurt. Lsan-ten, tawurt tefka-ten, segwran-as-id lehna d ccfa i wexxam n Nna Tasaɛdit. Di berra, mazal itran seg igenni, inteq Saiɛd Nat u Meẓyan ar Ccax Aɛli, yenna:

– Ad yeddu yid-k Ṭaher-agi inu?! Ak isaɛef alamma d axxam-ik.

Ccix yugi, irra-as:Retour ligne manuel
– Mdah a agma! Zemreγ ad dduγ iman-iw, yak ula d tura ulac lweḥc yernu atan yuli wass.

Ccix Aɛli isubb ar ubrid n Ugelmim n At u Kella, hatan-kan iḍall ar lmelk n At Aɛmer Waɛli s nnig n d tasift n Vuqfa.

Ma d Taher ak d baba-s, hat-kan kecmen s axxam-nsen. Deg uxxam n Nna Tasaɛdit, nettat tfuṛṛes mi yelwet wergaz-is, mazal-it yeṭṭes. Tekker terna yassen adles i yzgaren i isqelwiḥen deg udaynin. Zayla daγen i ixuṣṣ-itt walim; tesmar-as kra si tcekkart ar lmedwed-is i d-yezgan rrif n tewwurt udaynin; s yenna ibda awerrem am-in yettqeẓẓen taga neγ taγeddiwt akken ttazegzawt. Tekker diγen ar tγ eṭṭen terna-yasent kra n talawt akken ad dhunt tid ur neggan ara. Yak ma yuḍen yiwen imi deg sin kan, ulac win ara i yeɛiwen-n wayeḍ. Akk-a ay d axxam n Dda Mḥend akk d Nna Tasaɛdit.

FIN

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*