Tadyant n Mhend u Bujemaɛ (II)

Tasaɛdit n At-Aɛli-Umeẓyan, ibda iffeɣ-itt laɛqel, tekker tewwi-d kra n lebxur n lǧawi d lḥentit di tqessult n tebxur, lla yesduxxun, lqut nni amcum teǧǧa-t, tettu-t, telha-d kan d umuḍḍin. Tga akka, tenṭeq ar ɣur-s, tenna:

– Ad ceggɛeɣ ar Ccix Aɛli n T-tefrawt a d-yas ak yerqu kra n waman yernu ak yarru lḥerz…?

Argaz-is yerra-d s unazaɛ:

– Iih a tameṭṭut, akken im yehwa xdem…, ceggaɛ alebɛaḍ ma yella win ara iruḥen ! Teddem tesbur lbaliṭa af tuyat-is akken i lmeɣreb, truḥ ar uxxam nat Aɛli-u-Meẓyan tettili-asen, yiwen wedrum, yak nat Umeẓyan ula d nettat. Akk-a kra n tikelt ara ten tiḥwiǧ ma teteḥres ttaran-as-id anɛam, dɣa tessutur-asen. Mi tekcem tufaten imir kan id sersen imensi qimen zzin-as-d iterbut am umeqyas lla tetten. Dɣa ula d nutni d seksu s tɣeddiwt i tuffa swejden-d d imensi. Dick, d aqjun-nsen, iqqim kan iqqubel-d at wexxam win as iḍeggeren talqim a ttyečč. Yuɣ lḥal yak illa si zik degw awal, inna-t weqjun: “ad isemɣer Ṛebbi tawacult akken ay ifken merra talqimlt talqimt ad erwuɣ!” Tasaɛdit tbedd af tewwurt, tenna:

– Mselxir fell-awen…Ṛebbi akwen iqennaɛ !

Terra-d Nna Zubida Iɛemrucen:

– Rebbi akem i cebbaɛ a weltma !

Dda Saɛid d argaz-is, ula d netta yerra-yas-d:

– a mselxir lɛafia, mreḥba yissem ɣur-neɣ a Tasaɛdit ! D acu akk-a i kem-id yecqan taɛcit agi? Is yenna uɣmar n uxxam.
Tasaɛdit n At-AUmeẓyanɛli-Umeẓyan :

– Ih a Dda Saɛid, is tenna, afellaḥ nneɣ atan di tesga yuḍen, tuɣ-it tawla, ur kwen aɛni d samɛin ! Nebɣa as-d-nekteb ɣur Ccix Aɛli di taddart n Tefrawt, ma yehdaken Ṛebbi, ma yella win ara tceggaɛem seg arraw nwen ad iruḥ as-id yawi Ccix Aɛli.

Ccix Aɛli yagi, illa dɣa d yiwen wergaz yerwan aṭṭas laɛqel; di teswiɛin n leḥzin neɣ n lweḥc, ittara-d tarwiḥt i wid yexfifen di laɛqel. Akka it-iga Ṛebbi ad ig laɛqel d lmaɛqul i bnadem ig xaqen. Ittaru leḥruz, ireqqu aman, isnefkay tiḥdayin m’ara zewjent, iqqar lfattiḥat di lferḥ. Illa yewjed ad ixdem lxir, ad isebber taswin i ijeríḥen. Maɛna d acu kan i yiswehmen ar Ccix Aɛli, mi d yiwen i iḥemmelen taɛebbuḍṭ-is, yernu irebbatt kan armi i tewwi lmil ɣer zzat. D lqerḥ neɣ d lferḥ netta taɛbbuḍṭ‚-is att yessed alamma tugi a ttawi ɣas ma d tagella n nnɛi (imensi lmegget). Llebsa-s dima yiwet: aqendur amellal d ubernus iga-s tiqfilin i ḥrsent-tt af tmegreṭṭ-is. Udem-is taɣezfan d arqaq amzun mazal-it d ilemẓi. Taɛekkazt tezga deg ufus ayeffus amma ad yenderkal, macca mazal-it iǧhed. Aqerruy-s yesburi-it s tqelmunt deg unebdu neɣ di tegrest (walit tudemt agi sennig). Akka id Ccix Aɛli icaxen di taddart n Tefrawt acḥal iseggasen uya. Saɛid n At-Aɛli-Umeẓyan issusmen kan, tameṭṭut-is Nna Zoubida Iɛmerucen n ugemmaḍ ak-in i taddart n At-Busliman. T-tamecṭuḥt i d-dda ttislit ar taddart n Iɣil, yerna nettat ttamrabeḍṭ. Nna Zubida tenna:

– Ih, yirbeḥ a weltma tamaɛzuzt…ma ur nemyufa ara di teswiɛin am tigi, melmi ara nemyeslak ihi? Imiren kan tendeh af Ṭaher, mmi-s alemmas, akken i d-zzin meṛṛa ttarbaɛt i terbut n seksu; yernu tura kan-ha i-yewwa, maɛna imi akken lluẓen ifellaḥen nni tezwa-d deg-sen. Ikker meskin imir af tesqamut, yuɣ-as awal i yemma-s ala fi yesseblaɛ snat neɣ tlata n tɣenjawin n seksu. Iddem yelsa tarkasin-is, yesbur tabernus af taɛrurt-is, yelsa tacacit-is, ikker-d ad iffeɣ. Baba-s ismekti-t-id, inna-ya-s:

– Ur tettu yara lampul n trisiti, atan iɣli-d ṭṭlam yernu ulac tiziri ass-a ɣummentt isigna. Netta:

– ih a baba, yirbeḥ ad gluɣ s lampul !

Baba-s:

– Maɛna ruḥ slemɣawla neɣ ma tebɣiḍ awi aɣyul agi ad trekbeḍṭ yerna a d-yerkeb fell-as Ccix akken a d-ɣiwlem. Taher yeffeɣ ɣas akken yewḥec deg iḍ, maɛna terra-t tmara. Mi yewweḍ ar tmeqbert n lǧamaɛ ufella id yussan sennig n taddart nsen, ibda lla ixezzuy amma a t-id ewwten iɛefriten neɣ amma a d-imagger aruḥani deg ubrid. Di berra, lḥess ur yelli ala iɣezran mi ttkerkiren acku aqlaɣ d wayur n meɣres; d iskuɛun n wuccanen ddaw-a n taddart deg tama n Udɣaɣ n Yiɣil. Iẓẓa allen-is i tegwnitt n tafat n trisiti ig zewwer zzat-s, lla yeqqar tisusrtin, lla yettsemmi ɣef ciṭan (at yexzu Ṛebbi) akken as yekkes kra n lweḥc. Akken yewweḍ ar lqarub nni n taddart n Tefrawt, ar Sidi Aɛmer Ufayed), illa daɣen tmezgida imi d tezzi tmeqbert ula dinn. Akk-a akk i gan-t tuddart n leqbayel anda tebɣuḍ truḥeḍ ! Ibda daɣen aksum-is iskaččew, acebbub-is yulli s igenni ibedd si lxuf. Mi ikcem talemmast n taddart amkan imi qqaren “amencar”, yufa kra medden ttqessiren gar-asen, d ilmeẓyen, maɛna ɛeddan-t di laɛmer. Taher yenṭeq ar ɣur-sen: Salam-aɛlikum ! Nutni ɣef tikelt rran-as-id: Ssalam-ɛaslama ! Dɣa yesseqsaten: Ur teḥsam ara ma Ccix Aɛli ma deg uxxam-is i gella neɣ mdah?! Kren ssin rran as-id: Ih! Tura kan ig ruḥ syagi si tejmaɛt. (tajmaɛt n Tefrawt tusa-d ddaw umencar)

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*