Pas d'image
Kabylophonie

Izem d ubareɣ*

Illa yizem, wesser dayen; ur yezmir ara ula i yiwen n lweḥc. Asmi i iwala iman-is dayen, yewqem yiwet n tḥilett akken ad yidir yis-s. Ihi, amek ara yexdem? Iruḥ, yekcem ar yiwen n yifri*, […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tuccent d warraw-is

Cfiɣ asmi meẓẓiyeɣ, jida-w tettawi-yid taqṣit-agi n “Tuccent d warraw-is”, tettezzi kan deg allaɣ-iw, yiwwas nniɣ-as, ad tarreɣ d asefru . Ḥekkun-d zik nni ɣaf tuccent, tesεa-d tlata warraw-is, warǧin itent eǧǧ-a i laẓ, yal […]

Pas d'image
Kabylophonie

Amsawal n ulhim (V)

Bulla:- Ad ixlu Ṛebbi axxamt-ik ! Ad isseɣli taxembirt-inek [1] af usiǧǧew inek ! Ṛebbi ad iɣleq tiḥuna-k issedrem kra yellan n walzazen [2] illan din ! Axi meqqar, mmel-iyi-d d acu ara tzenzeḍ i uwessar anda […]

Pas d'image
Kabylophonie

Amsawal n ulhim (II)

Taẓalit-is tfuk, syen, ata yuder-d, am ayen icban siεqa, yiwen wakli. Iga d aεeryan, iwwi-d ssif, ibra-d i wusman. Iwwet-d di tewwurt u Bulla yesseqsa-t: – Menhu wagi? Anwa akka a lxelq agi? “Lli-tt-in, is […]

Pas d'image
Kabylophonie

Amsawal n Ulhim (I)

I lqarub n temdint n Samari i d-yemɣin i taddart n weɣbaṛ* ur d-nettban i tmuɣli. Imezdaɣen-is d wid seg n wedrum n taɛrift* n Hirud* Gan akk d imṣabanen imbehnas*; ssarden udmawen nsen s […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tadyant n Mḥend u Bujemaɛ (V)

Nettat telha-d d cceɣl-is, teddem-d sniwa ɣef rsen ifenjalen n lqahwa yesrugguten, twehha-asen-tt akken ad ddmen yal yiwen ufenjal-is. Iẓẓel Ṭaher iɣil-is, iṭṭef-d sniwa dɣa ifeṛṛeq kul wa s wayla-s. Bdan lla jeɣɣmen si leqhawi […]

Kabylophonie

Tadyant n Mḥend u Bujemɛa (IV)

Tassɛdit: -Ɛaslam-nwen, mreḥeba-yis-wen, mreḥba yis-k a Ccix Aɛli! Yekcem kan Ccix Aɛli, temmeɣ a ttsellem af uqerruy-is, dɣa netta yekna-d. Teddem-d diɣen afu-is a tessuden. Imiren, yenna: ḥacam, ḥacam a weltma! Syenna temmeɣ tessers-asen-d tisumtiwin […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tadyant n Mḥend u Bujemεa (III)

Taher ikemmel abrid-is, isegwra-yasen: Aεti-kwen saḥḥa! Axxam n Ccix Aεli yussa-d ddaw lǧamaε n Sidi Aεmer u Fayed. Tikwal m’ara ttqessiren di tejmaεt sellen-asen-id deg uxxam n Ccix, d netta isen-id yennan yal tikelt akka […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tadyant n Mhend u Bujemaɛ (II)

Tasaɛdit n At-Aɛli-Umeẓyan, ibda iffeɣ-itt laɛqel, tekker tewwi-d kra n lebxur n lǧawi d lḥentit di tqessult n tebxur, lla yesduxxun, lqut nni amcum teǧǧa-t, tettu-t, telha-d kan d umuḍḍin. Tga akka, tenṭeq ar ɣur-s, […]