Pas d'image
Kabylophonie

Urar : aseqdec n wallaɣ (II)

12) Γef twennaḍt D acu i ttmetilen medden ar wayen ur neǧhid ara ? a) ar iferki b) ar weslen c) ar wuffal 13) Γef wemdan Ar wanwa i ttmetilen medden yiwen ma ur yeḥric ara ? […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamedyazt : Azedgan

Awal, inna-t ɛinani* Iceyyeɛ-it s iswi yewweḍ Win iqemcen tiṭ yuki Deg iḍes i d-izelkeḍ* Tebrek, ɣer deffir tikli Tafat tetteddu-d ad d-taweḍ Tezdeg-nni teẓẓiḍ ad t-aɣ* Zeddig wul-ik am waman S tayri yeččur ittenfal […]

Pas d'image
Kabylophonie

Avrid n tafat

Tiɣilt ɣef nɛedda ad d-van mazal tayeḍ, am akken akka iɣ-tura di twenza* nneɣ. Mi iruḥ wa ad d-yuɣal wayeḍ, ad yezdel* am tyaẓiṭ ɣef tmellalin. Tilufa dima ad d-ttlalant, ad d-teffeɣent, ad d-tefruruxent* am […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tutlayt nneɣ ad seččay aɣrum

Ulac kra n lɛiv ma ncudd tamsalt n weɣrum ar tutlayt n tmaziɣt (teqvaylit). Acuɣer ? I wakken tutlayt nneɣ ad tesɛu amkan-is am nettat am tutlayin nniḍen, ilaq as-nefk azal, azal tuklal, ad teṭṭef amkan-is […]

Pas d'image
Kabylophonie

Iḥiqel* yessawalen i gma-s ɣer lmut

Yenna uṣeggad : Siwel, siwel ay iḥiqel Amur s yis-k ad t-naɛqel Di tsekrin ad d-nemmager* Ssiḥnin* ṣṣut-ik muqel Deg ulawen semwiwel Yal wa zzher-is d ass yeffer Iḥiqel yenna i tsekkurt : Yya-d, yya-d a tasekkurt […]

Pas d'image
Kabylophonie

Aḍavu* n yemcumen

Yella wuccen, izem, aɣyul. D agur n remḍan, qqaren ma s tidett, deg wass n sevɛa u ɛecrin tettelli tewwurt n igenwan. Ihi qqimen lla ttmeslayen iɣersiwen-agi di krad* yid-sen, nnan : – Ula d nekni, iḍ-agi […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tasuta n usirem

Seg wass mi d-ussan waɛraven inselmen (Banu Hilal) ɣer tmurt-nneɣ, timetti-nneɣ* ikcem-itt ssus* ḥeznen idurar, tuḍen tmurt. Niqal nnan-d tamussni, yerna d ayen yelhan, maca ayen akken yelhan, yelha kan i nutni, mačči d nutni […]

Pas d'image
Kabylophonie

Tamurt tɣurr-it, tayri terna -as (VII)

Iḍ-nni iruḥ Meqran am netta am yemddukla-is, wid akk yessnen tanelmadt deg tesdawist, usan-d ad ṣebbren imawlan n teqcict ak d wid i tt-iqerven. Azekka-nni diɣen uɣalen ɣer temḍelt* i wakken as ǧǧen* sslam aneggaru, […]

Pas d'image
Kabylophonie

Yelli-s n ugellid

Illa yiwen ugellid (agellid siwa Ṛebbi 01) yesɛa yelli-s tzad. Acu n zzin, acu n serr* : tecbeḥ*, tegrurez*, tɛubbej*, tekyes*, teḥrec* dayen kan. Γef aya, vava-s yeggul ur tt-yuɣ yiwen uterras* ḥalamma izad ula d […]