Tajerrumt : tawsirt akk d amḍan (genre et nombre)

S umata ama d asuf ama d asget, isem amalay ibeddu s :a, i, u amedya:
argaz, inisi, uccen
isem unti ibeddu s ta, ti, tu
md:
taga, tislit, tuccent
anagar ismawen iberraniyen i iḥerzen talɣa nsen tanaslit,
md:
lebḥar ssuma rriḥa

Deg tmaziɣt neɣ teqγaylit nettbeddil tawsit n wawal i wakken ad nessenfali :

awtem / tawtemt
amɣar / tamɣart
amcic / tamcict
aqcic / taqcict
ameqran / tameqrant

asemzi neɣ asemɣer n tɣawsa
axxam / taxxamt
adfel / tadfelt
aserwal / taserwalt
ameṭṭu / tameṭṭut

yiwet n tɣawsa deg taggawt
azemmur / tazemmurt
agusim / tagusimt
aslen / taslent
abelluḍ / tabelluṭṭ

Tikwal tettbeddil akk ttalɣa n wawal mara tbeddel tewsit is:
azger / tafunast
argaz / tameṭṭut
ikerri / tixsi
aɛewdiw / tagmart

Tikwal nniḍen ittenbeddal akk unamek n wawal mara tbeddel tewsit is:
izi / tizitt
aqendur / taqendurt
asɣar / tasɣart
iri / tiritt

amḍan (nombre)

Amḍan ibda ɣef snat taggayin :
asuf mara yiwen neɣ yiwet
asget mara sin/snat neɣ ugar n sin/snat
S umata talɣa n wesget tzeṭṭ ɣef tin usuf

a. Deg umalay: s umata asget amalay ibeddus i, tikwal s u, d ttixeṭṭay s a.

Ilugan usileɣ n wesget

Timerna n yen deg tagara n wawal
imenɣi imenɣiyen

Timerna n wen deg tagara n wawal
inebgi inebgawen

Timerna n an deg tagara n wawal
ilef ilfan

Abeddel umagrad d temlellit n teɣra
aẓru iẓra

Abeddel umagrad d tmerna n n deg tagara n wawal
axxam ixxamen

Tukksa n tussda d timerna n wan deg tagara n wawal
igenni igenwan

Abeddel umagrad n tmerna n wen deg tagara n wawal
ameksa imeksawen

Abeddel umagrad d tmerna n an ɣer tagara n wawal
idh udhan

Abeddel umagrad n tukksa n tussda d tmerna n wan deg tagara n wawal
aẓeṭṭa iẓeṭwan

Abeddel umagrad d temlellit n teɣra s tussda n tergalt taneggart n wawal
afus ifassen

b. Deg wunti : s umata asget unti ibeddu s ti, tikwal s tu d ixeṭṭay s ta

Ilugan n usileɣ n wesget

Tamlellit t/atin deg tagara n wawal
tileft tilfatin

Tamlellit a/iwin deg tagara n wawal
tama tamiwin

Tamlellit t/win deg tagara n wawal
tinebgit tinebgiwin

Tmlellit t/yin deg tagara n wawal
timenfit timenfiyin

Tamlellit ta/ti deg tazwara n wawal d in/t deg tagara n wawal
taxxamt tixxamin

Tamlellit ta/ti deg tazwara n wawal d a/iwa deg tagara
tala tiliwa

Tamlellit ta/ti deg tazwara n wawal d t/a deg tagara
tamurt timura

Tamlellit ta/tu deg tazwara n wawal d uɣelluy n t n tagara
taddart tuddar

Tamlellit a/e deg tazwara n wawal d uɣelluy n t n tagara
tamazirt timizar

Tamlellit ta/ti deg tazwara n wawal u/a deg tlemmast d uɣelluy n t n tagara
tafruxt tifrax

Tamawt

Izmer lḥal ad tbeddel akk talɣa n wawal gar usuf d wesget
md:
asuf asget
tameṭṭut lxalat
tixsi ulli
tiṭ allen
aqjun iḍan

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*