Tamurt tɣurr-it, tayri terna-as (I)

Ad yili d lewhi n mraw* tamrilt* n yiḍ mi d-yekcem Meqran ɣer wexxam, umbɛad* mi yeqqim azal* n temrilt akked d imddakel-is Yidir deg lqahwa n temlilit (01). Akka i d isem-is, din i d-ttemlilin ilmeẓyen timeddiyin n wass i wakken ad ḥkun tid-nni ten-iceɣben, d lqahwa i yettɛassa Saɛid, din kan i iḥemmel ad yeqqim Meqran mi ara d-yeffeɣ seg uxeddim.

Ur d-yettɛedday s axxam alamma yezwar-d si lqahwa ad as-d-isew yiwet ad yernu igirru, syin ad yali s axxam. Ad yessiweḍ, ad yestaɛfu, i wakken ad yekkes ɛeyyu, dɣa ad yali ɣer texxamt-is ad isel kra n tezlatin n Maɛtub d tagi i d ddunit ɣur-s. Mi ara d-yeɣli yiḍ ad yečč imensi, dumatu* ad yeṭṭef abrid-is ɣer lqahwa diɣen.

Ad yeqqim akked Yidir, ad qeṣṣren ɣef wamek iɛedda wass n lxedma, ɣef kra n temsal yeɛnan tamurt-a d wid i tt-yeṭṭfen, ɣas ahat yal ass d tid-nni i ttɛawaden, xas diɣen ẓran ulac d acu ara ibeddelen, maca awi-d kan ad mmeslayen, awi-d kan ad d-inin ayen i ten-yerḥan. Ad yebdu Meqran ad as-yeqqar i ccifan-agi i nesɛa akka, ugin dayen ad d-muqelen ɣer-neɣ, ur aɣ-d-ttaken ara axeddim iwulmen tura ?! Ur ten-id-yetett ara wul-nsen ad teqɛad qessam n tmurt-a ? !

Meqran meskin i d-yekfan leqraya-ines, atan lla yuɣal d amestaǧer* ɣef yiman-is, xerṣum* i wakken ad d-iḥelli kra n umesruf-is ara iqabel tamɛict-is. Ur yessutur ara diɣen i baba-s ad as-d-yefk, netta yellan d azawali* segmi i d-yekker, ar ass-a ur tbeddel ra fell-as, yennum d lxedma n tmurt akk d uḥebber.

Ass-nni ladɣa texser tegnitt mačči d kra. Ayyur d yebrir, ma d aṣemmiḍ-is igezzem iḍarren akken am ifassen, d aḥeggan u aḥeggan anwa ur tnessin ara neɣ ur nemmeslay ara fell-as. Dɣa mi ara d-yeḥder a s-iḥuss* umdan, ad at-terr tmara ad yettmeslay kan fell-as lawan-nni alamma yeffeɣ,yettwattu, akken qaren :”mara yeffeɣ uḥeggan, ddu ɛeryan” (02).

Amawal
ɣurr : tromper, trahir (tɣurr-it ddunit).
mraw : dix
tamrilt : l’heure
umbɛad, tagara : après, ensuite.
azal : valeur, équivalent.
dumatu : tout de suite. Immédiatement.
amestaǧer : n m sing, ouvrier sans qualification
xerṣum : au moins. (xerṣum ddu yid-s).
azawali : indigent. Qui est dans une grande pauvreté
iḥuss : Ressentir, sentir, avoir une impression de…
ixxamen n imɣaren : maisons de retraite
urti : verger. Ula s latinit ssawalen as : ortus.
tasemhuyt : saison

Lemɛani n ddunit
01) Akka i ilaq iqvayliyenad d tarunt af tḥuna-nsen s tmaziɣt n tifinaɣ, acku xilla deg-sen mazal ttkemmilen ttarun s tutlayt n taɛrabt i yerṣan si lawan-nni n Bumedyen. Xas akken segmi akka i d-tella kra n tafat n “tlelli n umeslay”, ar tura ttarun (ad ibarek Yillu) s tefransist. Acimi amennuɣ af tmaziɣt neɣ af tutlayt nneɣ, ma nekkni ur tt-nettaru ara ? Ilaq-aɣ ad d-naki tura seg meɣrud iɣ-yeblan d leqrun uya. Maca tafransist tezmer ad tili ak d tmaziɣt anaddam mazal tehzel tagi nneɣ. Llan deg-Iqvayliyen (a tawaɣit) uɣalen-d ar taɛrabt n iseggasen n ṭṭlam, iseggasen n Boumedyen.

02) Imedyaten am wiyi ilaq bnadem a ten-yissin “am aman”. Ihi yal tasemhuyt* ɣur-s amedya am wagi. Neqqar as s teqvaylit : “aḥeggan deg yerggaggi yilef, acku ussan n uḥeggan d ussan ineggura n usemmiḍ alamma tezzi-d tegrest.

Expression du jour :
« Axxam anda ulac tamɣart, am urti* deg ulac tadekkart »

Γur iqvayliyen ur neggar ara imɣaren nneɣ ar ixxamen n imɣaren*. Melmi kan, tennulfa-d lɛadda agi d tamaynut anda llan deg neɣ widak yettɛanaden irumyen ula deg ayen n diri. Ihi imɣaren nneɣ ttidiren gar twaculin alamma kecmen ar wakal. Lemɛanda telha maca ar wayen yelhan.

* Tagi d tullist n Mas Xaled Acwi i d-iffɣen deg uɣmis “tamaziɣt tura” n Usqamu Unnig n Timmuzɣa (HCA) deg tferett 131,132.

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*