Tamurt tɣurr-it, tayri terna-as (VI)

Nutni yellan deg sin ur ttemsebḍan ara, zgan akken am yiwen, amzun d iḍudan n ufus (01). Γas akken ula d netta ɣer daxel yečča tiyita, yeqber wul-is, maɛna yeggar-as kan asirem i wakken ur t-id-tettwali ara yennuɣna. Imi yeḥsa liḥala-s d akemmel i tettkemmil, ula d imeslayen s tmara* i ten-id-tessuffuɣ.

Yiwen wass yeqqim Meqran ddaw n tzemmurt tameqrant nnig n taddart, din i ttɣimin ilmeẓyen, ḥemmlen amekkan-nni acku yebɛed cwiṭ ɣef taddart, yerna « ttaken-as rray i rray-is » dinna (02). Ma yewwi-d yiwen kra n teqraɛtin ad yali srid ar din ad ten-isgwergwer*.

Yidir yettnadi fell-as, ulac amḍiq i yeǧǧa, ulac-it deg uxxam, ulac-it deg taddart. Yemmeta-d tazemmurt tameqrant, yenna dinn kan ara tafeɣ. Yuli ɣer dinn, yufa-t iɛum uqerruy-is deg leḥzen, yeqqim ɣer tama-s :
– Yya-d ad ak-iniɣ a Meqran, liḥala-a deg telliḍ ur k-tessuffuɣ sani, ttu axemmem, nfu* leḥzen deg ul-ik.

– Amek ur ttxemmimeɣ ara, ṣṣbeḥ-agi i d-uɣaleɣ si sbiṭar. Walant wallen-iw ayen iɣef ur bnint, Cabḥa simmal tkeffu*, ur cukkeɣ ad ternu ula d yiwen wass di tudert.
Imuqel-it Yidir iḥar d acu ara as-yini, iṭṭef-it-id si tayet, iwala allen-is bɣant ad runt, yeɣra-d leḥzen deg udem-is, iɣaḍ-it. Syin udren ɣer taddart, msaɛafen-d akken. Ɛeddan sin n wussan segmi i d-iwala Meqran taɛzizt-is i tikkelt taneggarut.

Yewweḍ-as-d yir lexbar iɣef ur yebni ara akk ad as-isel deg ddunit-is, lexbar is-d-yessawḍen lmut n tayri-s, tewweḍ afus n bab-is (03), ɣer wanida ara yaweḍ ula d netta yiwen wass, ra naweḍ akk ula d nekkni. Lexbar yeɣli-d fell-as am lfinga*, d yiwen n unelmad n tesdawit i yeqqaren akk d Cabḥa i as-t-id-yessawḍen. Ur yumin, ur yebni, ur yebɣi ad as-teḍru tedyant yecban ta akken meẓẓiyit di sin am netta am tayri-s, iḥulfa am akken gezmen-as iḍarren.

Kra yekka wass, netta d asmekti n wayen yesɛedda yid-s, yerra allaɣ-is ɣer deffir ad yerr tiswiɛin i sɛeddan akken, akud yettuɣalen d aḥlawan* yal mi ara tt-yemlil.
Yeqqim yettmeyyiz, ddunit amek tga d wamek tettezzi,, amek treffed d wamek tesrusu, amek tessefraḥ d wamek tesseqraḥ.

Amawal :
tamara : n fem sing. Obligation. ’terra-k tmara”, “ur k-terra-ara tmara ad tedduḍ yid-sen”
isgwergwer : v.asgerger. Boire au goulot, d’un trait. Dagi d awal s lmaɛna kan ɣef win yectuqen kra n tɣawsa.
nfu : v . nfu. Chasser, éloigner qqn de, bannir. “Infa i tmurt-is”. Illa awal neqqar : imenfi (le banni). Ḥend Umerri d imenfi. Infa, ur d-ettezzi ara s axxam-is. Bumedyen yenfa isertiyen si tmurt.
tkeffu : sa santé qui se dégrade. ikfa, ifuk. Wagi qqarent ula s tegnawit n ubrid, maca xilla deg awalen-is d takerḍa si tutlayt tamaziɣt. Am yiwen qqaren-as tinna-nsen : “alqitar” (train) yusa-d, ukrent si teqvaylit aqḍar (troupeau) n izgaren mara msetbaɛen wa deffir n wayeḍ.
taverkant : awal agi qqarent i tmettant (ur aɛniɣ kra ara t-iɣren).
aḥlawan : adj. ayen ẓẓiden, bninen. Doux, tendre à gouter à vivre, à entendre, etc. “tudert d taḥlawant”.
tajebbant : n. fem. sing.Cimetière. Ula s tegnawit akkagi as-ssawalen. Llan diɣen wawalen anda neqqar-as : timeqvert, taqqerravt, atg, (imeslayen-agi ɣur-sen terǧimat-nsen mxallafen.
lfinga : n.fem sing. guillotine.

Lemɛani deg awal :
01) Amzun d sin iḍudan n ufus : ayen yezdin, yeddan akken. Taddukli akka tga, tagmatt ma tella, akka i tga. Ayagi merra tmetilen-ten medden ar tdukkli.
02) Ttaken-as rray i rray-is dinna : où ils se livrent à leurs loisirs favoris.
03) Tewweḍ afus n bab-is : dagi yaɛna tarwiḥt n umdan mara d-sseqsi tverkant ad tt-tawi yid-s ar tjebbant* (la faucheuse).

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*