Tudert n tneqlett

Llqim n tfellaḥt i tt-itabɛen, teddem amkan di yal n timiwa n tmura ; deg ager-akal ula ttigzirin di Ṣeḥra. Imaziɣen ɣur-sen tamusni tameqqrant ɣef ayen yaɛnan llqim n uẓebbuj (aḥeccad), ad sfuktin tarwa n tmeɣrusin daɣen ula s ttizdayin n ttmeṛ u daɣen ssnen ad neqqelen tajnant seg asmi i d-lul dunnit.

Armi d lgirra yagi n Walman taneggarut (39/45), imaziɣen ttidiren di tdamsa. Temɛict-nsen xilla seg ttejra am tneqlett (tameɣrust) i tazart ak ttzemrin i zzit. Dagi nextar amkkan anida llqim n ttejra am tmeɣrust ttzemmurt anida ɣur-sent amekkan ameqran, ɛadik di tmurt n Iqvayliyen.

Taneqlett/tameɣrust

Ttejra i d-nettaf meṛṛa di lweḍyat d teɣza i Tmazɣa sumata. Maca nettaf-itt-id di yal tamiwin ɣas deg imukan aɛlayen ger 1000 ar 1200 n lmitrat n taɛli idurar. Tagi d tejra i yettidiren di yal akal u yernu tettqenniɛ s kra n ubaddi n ufellaḥ ar ɣer-s; neɣ teṭṭalab-as i wagi azuḥ n uṭehelli. Amedya: nnqec s ugelzim, ameggel s yezgaren d unegzum n ifurkiwen n diri neɣ n zzyada yullafen si tama ɣer tayeḍ. Ternuḍ daɣen afras-is teḥwaǧi-t, tukksa n uhicuṛ ɣef dawa-ines akken ad temnaɛ ɣef tmes di lawan unebdu.

Abakur: figue biffée donne deux récoltes par an, la première sur le rameau de l’année précédente (figue fleur abakur), la seconde sur le bois de l’année (figues normales) ou tibexsisin.Retour ligne automatique
Tadekkwart: ddekkwar agi ttgen-t d isaɛlaqen i tmeɣrusin deg wayur n yunyu, mara akken taneqlett teggar-d iqerqucen. Sebba-s i wakken ur tesseɣlay ara aqerquc nni ara d-ger. Akken a ad teqwu Lɣella n ubexsis, s yenna ṭraḥi deg ara fesrent tɣellin (iferugen, idenyan, idencen) n iniɣman ara yuɣalen d tazart.
Le caprifoliacée est un figuier à fleur mal non comestible. On l’appelle aussi : dekkwar ou tadekkwart. Les capricieuses sont suspendus en chapelet aux branches des figuiers d’automne (i lexrif) pour assurer la fécondation.

Taɛmriwt/taɣanimt.

Nettaf-d m kul lexrif di lawan n lexrif af ifurken* n useggas. Yella xilla n leṣnaf di ccetla yagi i wumi qqaren taɛemriwt s gur Iqvayliyen n teɣzut n Summam neɣ taɣanimt akken s sawalen anida nniḍen. Llun n ṣifa-ines, ttamellalt, ɣezzifet (tegma s teɣzi). ad ten-afem s lqewwa-nsen i tama n Iqvayliyen sumata.
Imiflis/taɣliḍt/tadelḥa/aberqac/abelɣenjur/abuɣenjur.
Tibexsisin is ttizegzawin di llun-nsent u ɣezzifit ula d wigi. Mara teṣṣemḍi tbexsist-is, teggar-d ticraḍ s lqewwa ttiɣezfanin sufella deg uqelmir armi ttiṭ-is (queue).

Ajanjar/tabeṛṛant.

Tigi d timeɣrusin i d-ittaken tibexsisin ttiberkanin. Ajanjar lexri-is meqqer, uwfayi, aṭṭas af tidak n tbeṛṛant. Γezzifit diɣen, ruḥent qrib ttmatalent tidak n ubuɛenqiq. Llun agi n lexrif izad xilla i tazart. Retour ligne automatique
Ma ttabeṛṛant, nettat tibexsisin-ines ruḥent ttimdewwerin, ttiwezlalin di lewfa-nsent, ttibelbaḍin am acamma.

Daxel gant ttizeggaɣin am tddellaɛt u lḥebb-nsent d abninan am ackit. Mara uɣalent ttazart, d lemxeyyer akk di leṣnaf n lfakya n tmeɣrusin. Anagar tazart n ujanjar i yecban tin tbeṛṛant. Weǧin ad tafeḍ aḥbub neɣ aɛeqqa n tazart-nsent yerka neɣ izdeɣ-it iwekkiw am iḥbuben n leṣnaf nniḍen. Dima daxel-is am lmerjan*

Amawal :

Caprifiguier: dekkwar/idekkaren (le fruit), tadekkwart/tidekkwarin (l’arbre), abakur,/ibakuren, tabakurt/tibakurin (l’arbre).
La claie: tiɣlelt, tiɣellin, aferrug/iferrugen, adenyen/idenyan, idennec/idencan.
Figues séches: aḥbub/iḥbuben, aqjaj/iqjajen, aɛqqa/iɛeqqayen
Lmerjan: pure
Ifurken: rameaux

* Les expressions:

Taneqlett n Belɛajuḍt, tewwa : allusion à l’envie de profiter du bien d autrui.
Ruḥ ad tɛellqeḍ dekkwar : va t’amuser, va voir ailleurs, va te faire foutre !… etc.

(Traduit du français d’après l’encyclopédie berbère. série VI. Arzuges /Antilope. page 858).

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*