Tudert n tzemmurt (II)

Anejmuɛ-is.
Mi i t-id-jemɛen, ad t smiren ɣer usaku* akken ad t ɛebbin af zwayel neɣ isedyan. Imiren ad bdundeg-s asiweḍ ar ṭṭraḥi id-yussan i lqarub n taddart. Ad t gen d iremmuɛen deg tegwnatin ara d-selɣen s texmirt akken ur d-itteddu ara wakal mara t-id-jemɛen. Ttgen diɣen tignatin n wazal n igwensan n yexxamen neɣ n inurar n userwet. Afsar nni akken ad t-yewwet yiṭiṭj ad iẓemmec. Iqvayliyen qqaren-d : ilaq “ad ires” ayur qvel ad yemmir ar lḥewḍ i yiẓid. S wayagi mara yezzed deg iɣuraf ad d-yeflk xilla n zzit, kra kan umureǧ.

Tagara yagi, nnulfant-d lemɛinsrat i yeẓẓaden s umutur. Ufan belli akk-a i d-ittḥawal zzit, acku amutur, aɛṣṣer-ines iǧhed; ar ticki s uɣaref, ad ẓẓden tikelt tamenzut u asernun tikelt tis-snat, akken ma yella kra yegran n zzit ad s-id-yebru. Ternuḍ, “aɛṣar s yedmaren”* anida afud labud ixus mačči d kra am tmacint n trisitik.

Aḥbus ines.
Aḥbus neɣ amegruc*, ttarran-t i wecɛal n tkuzinat useḥmu i tegrest mi yeǧhed usemmiḍ. Icba apiṭrul mara tekker deg-s tmest. Maca, ittak-d abbu yettraḥen mara iṛeqq deg ukanun neɣ deg tkuzint n uzeqqel*. Diɣen, ttesmugun-t deg umekkan n wakal akken a ten-iskew, maca amekkan nni, yal d aseggas ara yeqqim akken ad yuɣal ad d-temɣi deg-s tzegzewt. ttaran diɣen amureǧ ines af ljedra n inijel,… mara t-gezmen akken ad yenger seg uẓar. Yettuɣal d ssem i kra i wumi ar ad terreḍ ar ljedra.

Mara d-yemmir.
Zzit nni i d-yennejmaɛen, ggaren-t, xeznen-t deg icbuyla n ufexxar i yettwaxedmen i wayagi d ak d wayen yaɛnan asekvel* n tiqit.

Akken twalam kra deg-wen, afexxar i tiqit, ttgen-as ameɣri* mara t-qqden deg uɣud akken ur yessengay ara ayen ara gren deg-s. Tagi tella d senɛa tameqrant i d-ǧǧan imezwura nneɣ si zik armi i d-tezger ar lǧil n tura. Maɛna tineggura agi, nnulfan-d ivelmyunen ttvelyunin i yettaṭṭafen amḍiq n ijeqduren n talaxt.

Ivelyunen ttvelyunin agi llan igad yesɛan tiberninin akken asen-d-yishil usmiri ar tbaqiyin d icbuyla ak d ijeqduren nniḍen. Ismawen isen-fkan i “tiqit agi tawraɣt” : aɛbar, taḍebriwt, tizirett neɣ taxabit. Amedya: aɛbar agi ittawi lqidar n 16 n litrat

Iw udawi.
Tiqit agi tawraɣt, diɣen yeswan nezzeh ar ugdud aqvayli sumata imi deg-s id tteksen yal asafar ula d ddwa. Win yewwet ula d aḍu neɣ d abeḥri ad yesleɣ i twenza-s, i tanzarin-is s kra n tmeqwa n zzit i ddwaxel n umdan. Lmal diɣen ttgen as-t mara yaḍen yal lmerḍ. Qqaren-d: “zzit yesseḥluy kra yellan d aṭṭan”. Ulamma nniɣ-d akkagi, ttdawin iman-nsen diɣen ula s teḥcicin i d-ttawin deg lexlawi i mkul lehlak.

Asexdem-is.
Iqvayliyen ssnen amek is-xeddemen akken ad tili deg-s ddwa tameqrant, axater ttaǧǧan-t deg icbuyla yal d aseggas akken ad yiqdim. Syenna, ittuɣal d aqerḥan, ittqenniɛ bab-is di tuččit. D lɛali-t i ddhan n seksu s ibawen, tteɣrifin, i lqelya n lesfenǧ d lbaṭaṭa.

Ar ticki i tella ṣṣaba, iqewwu-d lxir n “tiqit tawraɣt”, ttḥizin ayen n tuččit, ma dayen yellan yugar, ttarran-t i lbiɛ di leswaq, ttaɣen-t wid i yxussen deg ayagi.Retour ligne automatique
Aɛwin n tanalt uxeddam, umestajer i wumi ar awin tanalt as-seddun
taḍwist* n zzit i ddhan neɣ i useggi n tazart d weɣrum. Meḥsubint, yezga dayem di tmeddurt n uqvayli. Daɣen mezwura nneɣ ur sinen ara tawurt n sbiṭar d iparasyunen am lǧil n tura.

Llan imɣaren i yɛacen armi d sebɛin n llesna di tmeddurt-nsen, werǧin walan ula yiwen wass amejjay. Assagi, yal tagella ixleḍ-it tacimt* diɣen i yerran iqvayliyen uɣalen dayem d imuḍan n sekker d lmerḍ nniḍen. Γef ayagi kan amer ad nuɣal ɣer tgwella n zik anida yezga zzit tawraɣt n uqvayli.

Rriḥa n tmurt.
Aṭṭas n imanagen gellun-d s kra n tiqit yid-sen mara rezfen ɣer tuddar n Iqvayliyen. Retour ligne automatique
Win ara iɣiben deg ayur n ussan umaras*, at-weṣṣin wid it-iqerben akken asen-d-yeglu yid-s s kra n “tiqit n uqvayli”. Maɛna, ayagi igla-d s xilla n laksidat seg wenɣal n zzit deg tqejdurin si d-gellun yid-sen imerzafen ar Fransa.

Yal tikelt inɣel-d zzit af llebsa n imsafren deg labyu. Seg imiren, uɣalen ttagin at labyuwat, tteksen-t di ladwan mara d ɛeddin imsafren. Acu kan, xas akken illa fell-as difendi, llan igad i t-id-isɛeddayen ar lɣerba, maca ttawin-t-id kan i ddwa neɣ i rriḥa n tmurt. Win mara d-awin taqerɛunt n zzit n lleqbayel, am akken wwin-as-id tunṭict i yfazen. Ak iḥseb deg tḥemmeleḍ-t s tidett deg ul.

Amawal.
uzeqqel: chauffer.
ameɣri: émail
tacimt: chimique
umaras: vacances
asaku: sac
amegruc: résidu, déchets
asekvel: conservation
taḍwist: récipient vernis à huile
aɛṣar s yedmaren: avec la force physique

(traduit de l’encyclopédie berbère série VI. page 858. Arzuges/Antilope

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*