Yal ccedda tetabaɛ-itt talwit (IV)

Gaya yeɣli-d fell-as leḥzen seg wasmi truḥ Tninna, yezga yal ass d amennuɣ netta d yemma-s, teqqar-as : d leḥram ayen akka i txedmeḍ, tḥerremeḍ yeli-s n uxxam seg leɛtab n baba-s. Aɛmer yerra awal d nnehta, seg wasmi teffeɣ Tninna d yemma-s yufa-d iman-is yexdaɛ lemɛahda i yefka i gma-s, ul yeččur imi yeqqur. Ma yessusem ur yezmir ara, ma yenteq-d yugad Tuḥdiqt*.

Yeggra-d amzun d lexyal n tebḥirt (01) dɣa seg yimir-nni, yeṭṭef-it lehlak n wul. Gaya* yugi ad yeṣber ɣef Tninna, kra mara truḥ ɣer uɣerbaz, yettnadi fell-as, iẓerr-itt, yettak-as ula s ileḥq-is i t-id-iṣaḥen deg uxxam. Taninna truḥ ar uɣerbaz i wakken ad tɣer. Ula d tamsirt* n wass-nni tesserfa-tt aṭṭas ; tettmeslay-d af imhujar*, deg lɛid terra-tt ɣer deffir tesmekta-tt-id d wayenyeḍran yid-s.

Dɣa teffeɣ-d ur tkemmel ara tamsirt. Mi d-teffeɣ tufa-d Gaya zdat yettraǧu-tt maɛna ur d-teḥbis ara ɣur-s. Netta itbeɛ-itt, nettat treggel, acku tessenṭef-itt-id* temsirt-nni s wayen akk i as-yeḍran. Taninna teṭṭef abrid-is s axxam, tenna-as i yemma-s : ur ttuɣaleɣ ara s aɣerbaz, acku tamsirt n wass-a tesserfa-yi aṭṭas. Yemma-s teqqubel-itt-id s ucmmeḥ* akked d teḍsa, tenn-as :

– Yelli Taninna, win i am-ixedmen ccer, kemm xdem-as lxir (02), ur ilaq ara ad d-nerr ccer ama ad yefk iẓuran deg temetti*. S lewṣaya n tyemmat, teddem agwrab-is* tuɣal ar uɣerbaz-is. Tufa-n Gaya deg umekkan i deg i t-in-teǧǧa, terra ɣur-s tessuter-as ssmaḥ temmel-as ssebba iɣef as-texdem akken.

Gaya yenna :
– Semmeḥ-ɣam ula uqbel, nekk fehmeɣ-kem, kemm ilaq ad iyi-d-tfehmeḍ, ur ilaq ara ad nettmuqul ɣer deffir, ilaq a nmuqel ɣer zdat akken ad d-neḥyu aẓar yesdukulen imawlan-nneɣ. Taninna tenna :

– Amer ufiɣ ur ttwaliɣ s lebɛid, ur ttmuquleɣ ɣer deffir, ur ttḥareɣ ara d acu ara d-yilin d ajdid, ur d-ttmektayeɣ i iɛeddan fell-i, afcal* ad as-gezmeɣ abrid s usirem, ad bduɣ tikli, ad anfeɣ i Yillu ad aɣ-d-iwali, ahat ad awḍeɣ lebɣi-w.

Deg lweqt ideg yeqqim, Gaya akked Tninna tɛedda-d Badriya twala-ten-id, truḥ s lemɣawla ad tessaɛlem Tuḥdiqt.Teḥdiqt terfa xilla ɣef Gaya, tekkat gar ifassen-is, teqqar-as : a yemma yemma, taɛebbuḍt-iw m leɣbayen, nekk urweɣ ččan medden’(03).

Amawal  :
Tuḥdiqt : isem-a γeddell-t maca Ḍrifa s tegnawit.
iɣersiwen : animaux sauγages
Gaya : prénom du père de Massensen.
Tamsirt : cours, leçon
Imhujar : voyageurs. Aller loin vers une destination non définie.
tessenṭef : remuer la plaie. Revivre des blessures du passé.
ucmmeḥ, umumeg, ucmumex : esquisse d’un sourire.
timetti : société
agwrab-is, aqwrab : sac à dos
afcal, facal : lassitude, grosse fatigue
inzi : expression
tagnawit : arabe de rue sans grammaire sans orthographe (ur tettaru ur tnetteq).
dumatu : de suite, immédiat.

Lemaani n ddunnit :
01) Ayagi d ayen tmettilen medden ar wayen deg texla, tɣab terwiḥt. Ayen i ybedden kan i ubeḥri. Tafekka teffeɣ terwiḥt. Lexyal n tebḥirt d ayen ittwaxedmen akken ad siggden iɣersiwen* n teẓgi.

02) Akka i qqaren medden i ttrebga n warraw-nsen ar Iqvayliyen. Ar ttrebga n imesdurar, yal abat, yal tayemmatt tnehhu tarwa-ines akken ad yexḍu i tiririt n wayen n diri. Illa diɣen deg awal, mgal amedya-agi amenzu, neqqar-as : « ur xeddem lxir, ur k-itabaɛ ccer ». Dagi mara yili umdan yexdem lxir, tagara yuɣal-as d ixmir neɣ ayen ur nelha ara

03) Wagi diɣen d inzi nniḍen akken ad ycbiḥ wawal deg umeslay. Akka i ttmeslayen imezwura. Amdan aqγayli wezzenen-t medden deg awal. Ullec yebna af awal u awal agi imi ur yensix ara deg ittafsaren, d taggi i d sebba imi ass-a taqvaylit tenqes deg awal ar imawlan-ines. Tura ilaq-aɣ ad tt-id-nerr ar yimawen, s tira deg ittafttaren. Dagi amdan agi yurew akken ad istenfaɛ, tagara nni d widak n berra i istenfaɛen s lerba nni.

* Tagi d tullis i d-tura Nora (Nouara) Mammeri deg uɣmis « tamaziɣt tura » n Useqqamu Unnig n Timmuzɣa (HCA). (Tiferrett def ara d tafem, walit si 154 ar 163).
* Deg tullis agi, llant kra n tɣawsiwin iwumi beddeleɣ i lmend igerrez i tira d weḍris.

Expression du jour
« Yefka-yi baba i weɣyul, ur yessirid ad yimlul, ur yettaḍsa ad yefreḥ wu l ! »
(Femme qui se plaint d’avoir épousé un homme qu’elle estime moins bien qu’elle)

Zik tiqvayliyin ur zwaǧant ara a lamma ixḍeb-itent-id yiwen. Ad d-as ar wexxam ad “isuter afus-is” i baba-s n teqcit. Imiren nettat ur tezmir ara ad tagwi xas ur s-yehwa ara unexḍab-is.

Acku tilawin di tallit nni ur ufant ara akken ad fernen am tura. Tura tawaɣit n Teqvayliyin ma tufa yiwen ɣur-s ṣṣifa, ur tettmuqul ara ma d aqvayli neɣ d aɛrav, acku taqvaylit tura : « ad taɣ aɛrav, ad trebbi aɛraven.

Ad tesnerni adrum, actal n waɛraven. Taqbaylit yewwet meɣrud, ma tessen tagnawit s tinna ara tettmeslay i tarwa-s xas akken ababt n waarw-is d aqvayli am nettat. Wamag tura, ma d iziker akken neqqar : ulac akk awal. “Ad ibarek Yillu !

Massa Lallat-ken Taqbaylit, i mazal yewwet ṭṭaylal tugi ad takwi si tguni yewten agdud aqvayli d leqrun uya. Llant teqvayliyin yessawalen s tzikert yernu zedɣent gar Iqvayliyen am : Aẓeffun, Iazzugen, Freha, atg….ssawalent s tegnawit i tarwa-nsen, i medden deg ubrid neɣ deg tḥuna. Acim ?

Tiqbayliyn tam…t neɣ taɣ…t, ifernen ad tesseddrem, ad tesseɣḍel tajaddit-is d tutlayt-is, Amek armi ? Acku ɛeddant-d deg tmanaɣt (Alger). Iweḥḥa-asent-id Yillu am akken ssawalent « s tutlayt yulin », deg tella tmusni. Netta yuɣ lḥal, tɛarabt n ubrid d tagnawit. Tagnawit agi ur tesɛa tajerrumt, ur teqqar deg uɣerbaz.

Ihi ma ɣur-sent nnif Tiqvayliyin-agi tim….n neɣ tiɣ…l, yekksen sser af tutlayt, izzenzen laṣel ilaq yiwen wass ad xellsent am akken xellsent Tifransisin 1945 i Fransa. Win yesɛan kra n tmer…bt deg uxxam ilaq-as ad tt-id yerr s abrid dumatu*.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*