Yal ccedda tetabaε-itt talwit (I)

Tagmat am taεdilt* tarqaqt neɣ tarakna* deg ccetwa*, tiɣesdist* telsa, taεebbuḍt teṛwa, lehna teɣna. Llan d imeqranen n taddart, lbaḍna i ten-icerken terna-asen aṭṭas n lhiba d trugza, ttwalin-ten medden amzun d adrar aεlayen ulac win ara ten-yawḍen, d ta i tudert n sin watmaten, Ameqran ak d Aεmer.

Ameqran icerrgen lebḥur akked d igenwan yextaṛ ad d-yawi aɣrum-is seg lɣerba. Yecrek tudert-is akked d Ferruǧa, yerẓeq iten-id Yillu s yiwet n teqcict iwumi i isemma Taninna. Yella yi-s i ittgalla, anida yedda yeqqar-as : “yelli Taninna tif sebεa n warrac”.
Ameqran yella deg lɣerba, Aεmer iqubel tamurt, yecrek tudert-is d tin iwumi qqaren Tuḥdiqt*, sεan yiwen n mmi-tsen semman-as Gaya*. Zrin wussan, εeddan iseggasen, Ameqran yella d axeddam deg lɣerba, yeɣli-d deg yiwet n twaɣit meqqren i yerran lḥedd* i tudert-is. Yeɣli-d ṭṭlam deg uxxam-is, iεumm* leḥzen ɣef twacult-is.

Ferruǧa, imeṭṭawen deg wallen-is, ccedda ɣef wudem-is, tḥulfa tensa teftilt* n lferḥ-is, thudd tudert-is i tebna s tayri akked d leḥnana*. Tenna i yiman-is :
– Ayɣer akka a Yillu, ayɣer i yi-txedmeḍ akka, tesseɣliḍ-d adrar fell-i, ẓẓay ur as-zmireɣ ara ; tafat n temẓi-w tensa*, amek ara xedmeɣ i Tninna ?

Taninna akken kan i d-temɣi, tuda-d imanis mebla baba-s, tezga tedduri tacḍat n εemmi-s Aεmer. Gaya i iḥemmel aṭṭas Taninna, seg wasmi i yemmut εemmi-s Ameqran, iεuhed isem n baba ur d-yekki imi-s, ur yebɣi ara ad yejreḥ Taninna.
Aεmer yufa-d iman-is weḥd-s xas akken iḥulfa i tyita meqqren s waṭṭas n tevɣest, yefka lemεahda i gma-s ad yili d zzerb* af twacult-is*.

Γas akken Ameqran, yemmut, tudert tettkemmil. Tuḥdiqt* akked d Ferruǧa ttidiren amzun* ttiyessetmatin akken i ttɣimint, akken i xeddment, akken i tteffɣent, akken i keččment. Gaya akked Taninna ttidiren amzun d atmaten : llebsa-nsen yiwet, tagwella-nsen yiwet. Akken i ttruḥun ɣer uɣerbaz, akken i d-ttuɣalen s axxam. Ddunit d tin ɣezzifen, tallit ur tdum.

Tagi d tullist n Massa Nora Mammeri. Tettwura-tt-id deg uɣmis n « tamaziɣt tura » i d-issuffuɣ Usqamu n Unnig n Timmuzɣa (HCA). Tajmilt i tullas meṛṛa i d-ibedden am yiwen akken ad ibedd, ad yennerni, ad yekker yidles nneɣ am idlesan n umaḍal.

Amawal :
Tarakna : tapis
Taεdilt : couverture
Ccetwa : tagrest s tmaziɣt
tiɣesdist : corps
Tuḥdiqt : s teqvaylit. Ma Ḍrifa (akken i yura deg udlis) d issem n taεrabt .
Gaya : d isem n weqcic n imaziɣen.
Aεmer : Ismawen nneɣ dima beddun s a, i, u. Ihi mačči Ɛmer, acku akka i s-ssawalen izukar n Tferka Taɣerbit.
lḥedd : limite, frontière
iεumm : iqwa, infel, atg.
Tensa, texsi : éteinte
leḥnana, lḥanna : tendresse, bonté du cœur.
zzerb : barrière, clôture, etc.
tawacult- : famille
amzun : comme
lḥedd-is : jusqu‘à son terme.
Tamuqint : bouquet
Akud : temps
Ǧahennama : jehenn, infer

Lemεani n ddunit :
Tura yewweḍ-d lawan akkan yal Aqvayli neɣ amaziɣ ad d-yerr ddhen-is akken ad ilmed, ad yesselmed tutlayt nneɣ, amezruy, tudert, tamεict, laεwayed, ttrebga i lǧili i d-ittekkaren. Anda ikwen-yuɣ lḥal d lwaǧeb fell-wen akken ad fken akud*-nwen, tadrimt-nwen d tezmert-nwen akken ad ilal ugdud aqbaylit d umaziɣ sumata. D tagi i d taεkemt iɣ-d-ǧǧan imezwura akken, ad nerfed, ad tt-nessiweḍ ar umekkan-is, ar lḥedd-is.

Hihi, widak n 1949, xedmen lme ǧhudd-nsen, maca ttawexdaεn s tegmatt, ansi i si-d-yekka ucengu aεrav-ineslem, af uqerruy nsen Messali Lḥaǧ (At yeg Yillu tafekkas di timest n ǧahennama*).

Igad iwalan ddaεwessu, tawaɣit iɣ-yettrajun deffir n tin n urumi, kkan aɣ-d s deffir am ixeddaεen iqeddacen n Cix Areslan armi ass-a aqla-ɣ deg imi n tlafas.
Ad siwḍeɣ laεfu i widak yemmuten akken ur d-nettegray ara deg imi n tlafas ; wigi illa deg-sen : Mas Amer Uḥemmuda, Benaï Wali, Si Muh Ben Aïssa, Mbarek Nat Mangellat, Dda Lmuld At Mammer, Dda Muhend Bessaoud, atg. Mebla ma ttuɣ seg imezwura izem n idura : Mas Dda Laïmec Ali yemmuten d ilemẓi (amkan-nsen di ṛeḥma) . Iwwi-d a ten nettzuru iẓekwan-nsen yal aseggas s tmuqint* n ijeǧǧigen. Mačči ar Mekka ara trezzum. Lḥiǧ nwen atan zzat n tewwurt.

Widak mazal ddren, ttmenniɣ-asen teɣzi n laεmer, am Dda Racid Ali Yeḥya d gma-s Dda Abdenniour, Dda Abdelkader Rehmani, Salem Chaker, ateg. Irkelli kra n wid iettnaḥaḍen akken aɣ-menεan si lmut, seg uẓekka iɣ- iɣezz ugraw n Ujda seg asmi i nɣan Mas Aban Remdan i 1956.

Ihi amennuɣ mazal ur yewwiḍ ar umekkan-is. Tura yal yiwen segwen ad yennaɣ, ad inaḥeḍ af temsal agi iɣ-yerḥan, aεnan irkelli ; imi imezwura nneɣ ttwaxedɛen, ttwakellxen. Kellxen-ten widak ḥesben d atmaten nsen. (walit adlis n At Amran). Ad twalim anida en igrawlawiyen iqvayliyen. Ass-a ur yettili leɣlaḍ, ur d-ttili tuccḍa akka d afella.

Expressions du jour :
* Aεrav mi t-id- ɣelbeḍ di kullci, dɣa ak-yin : “Nbbi εarbbi” (meḥsub nsen, segsen) Nekkni neqqar-asen : ” Aεzrayen d aqbayli” (winna akken ara ken-yeddzen deg uzekka).
* “Yiwen waεrav yaεmer ssuq” : un Arabe a rempli le marché. (Se dit de quelqu’un qui parle haut et fort devant beaucoup de monde).
*”Aεrav am teqcict, ad yekkat ad yettru” (c’est eux qui nous font du mal, qui nous nuisent et se sont eux qui se plaignent et nous accusent de racisme. En aucun cas la victime ne peut être raciste)
*« Quand un arabe est à court d’arguments, il te dira : Nnbi Arbi (le prophète est Arabe). Nous leur répliquons : Aazrayen d Aqvayli ».

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*