Yal ccedda tetabaε-itt talwit (III)

Ferruǧa tewwi Taninna teṭṭef abrid-is i wakken ad d-tzur aẓekka n imawlan-is. Tezzi-d i uẓekka n yemma-s s tregwa n imeṭṭawen, tenna :
– Kker-d amudem amellal at uxxam ugin-iyi aẓeṭṭa ideg tettcaliḍ qqersen-d lexyuḍ-is fell-i.
Tezzi-d i uẓekka n baba-s s tregwa n imeṭṭawen, tenna :

– Kker a bu wudem amellal at uxxam ugin-iyi tewwiḍ yid-k lehna teǧǧiḍ-iyi-d ccwal, la ttnemḍareɣ deg lexlawi, kečč testaεfaḍ ddaw n wakal ma d nekk ggriɣ-d i lemḥani. Twehha-as a win yufan deg Ṛebbi win yemmuten ad yeglu s wayla-s xas akken d axjiḍ n ṭṭlam, maεna yesdukel tasa-s. Tuɣal-d seg uẓekka n imalan-is teddem rray-is i wakken ad tkemmel tudert-is deg uxxam n zik i d-ǧǧan n yimɣaren-is. Uqbel ad teddu tikli-s tenna-as :

– Ay aḍar bdu tikli ay ul ur ngi ɣur-i amecwar ɣezzif, ay iṭij rǧu ur ɣelli, ugadeɣ lweḥc n lxali, ugadeɣ aḥmmal n wassif, a Ṛebbi ddu yid-i, εiwen-iyi deg leḥmala, εiwen-iyi ad qabeleɣ lḥif.
Armi i tewweḍ ar uxxam nni, ṭṭlam lweḥc d usemmiḍ, taεna ar Sidi Ṛebbi ad d-yefk adfel ad yessu ad yecbu iεlawen ad yegzem akk iberdan anda i ttεeddin yemcumen. Taninna tella tettru, tenna :

– A yemma acuɣer i yi-d-tewwiḍ ar da ?
Taninna d yemma-s sεeddant iḍ d amellal. Yuli wass yecreq-d yiṭij xas akken timettit leḥḥuɣ ar zzat n Ferruǧa, tuɣal ɣer tudert n zik-nni, teffeɣ i wakken ad d-tnadi isɣaren ad tecεel timest ad tessew tagwella i yeli-s. Mi d-teffeɣ ar berra, itwala-tt-id lǧar-is iwumi qqaren Σli.

Yuɣal s axxam, yenna i tmeṭṭut-is iwumi qqaren Tasekkurt (Ḥǧila)*. Imiren-nni erzan-d ar ɣur-s steqsan-tt :
– Anta kemm ? Ansi i d-tusiḍ ? Lǧiran i rreḥma, lǧar iweṣṣa fell-s ula d Nnvi Muḥend.
Ferruǧa teḥka-asen-d taqṣiḍt-is segmi tebda armi i d-wweḍent ar wass-a.

Σli yefreḥ aṭṭas imi yufa Ferruǧa d yelli-s n urfiq-is deg lgirra n 1954. Tenna Tsekkurt :
– A yell-i ur ttru ara imeṭṭawen d iḍemmaεen, xir win iwumi zwaren twala win iwumi ggrant ayen i am-d-yusan qbel-it, yelha neɣ diri-t, yal yiwen d ayen i yas-yuran yal ass eḍs-as deg ddunit d tamemt neɣ d lḥentit*, ulac win ur zzuznen wurfan (01), ulac ṣṣbeḥ ur nesεi tameddit, ulac ccedda ur tetbiε talwit, ṣber ad εeddin wussan (02).
Yerna-d Σli deg awal n tmeṭṭut-is (03), yenna :

– Ur ttagad, aqli da ! Win ur nezmir i lxir, ad yerr areṭṭal (04). Ferruǧa truḥ, axxam yegra-d i Tuḥdiqt amzun tewwi timmunent. Tuɣal d timḍebbert deg uxxam. Tuḥdiqt tessuter seg Aεmer ad as-d-yawi taxeddamt ara ixedmen fell-as. Aεmer inuda, yufa tin iwumi qqaren Badriya. Badriya ur txulef ara Tuḥdiqt, tella qessiḥet aṭṭas. Akken berrik wudem-is i berrik wul-is (05).
Tella d tin yettrun ma twala medden zhan d tin izehhun gar wid iwumi tejreḥ tasa.

Amawal :
Tasekkurt : Ḥǧila : s tegnawit
lḥentit : d taḥcict yerzagen nezzeh. Xeddmen-tt i ddwa n tεebbuḍt. Ttdawin yis igerdan imectaḥ. Tagi d ddwa n tyemmatin nneɣ. Le contraire de lḥentit c’est tament ou tamemt.
Tafelsuft : philosophie
Ḍrifa : Tuḥdiqt
lḥanna : humanité, bonté.

Lemεani n ddunit :
01) Ulac win ur zzuznen wurfan : d tagi d tafelsuft* iwakken amdan ad yawi taεkemt, ad yesber u ad iqabel ddunit s wudem acmumexan (n lferḥ) fiḥel ma ibbub iawwiqen deg allaɣ-is. Akka imezwura nneɣ qqublen tudert xas tessawen, maca ddren u mugren icenga si yal tama si lɣerb neɣwin si ccerq. Acerqi i d-yewwin asafsar n ddin.

02) Dagi as-yeqqar i umdan : xas ussan-ik diri-ten, ad εeddin am yiṭij mara yeɣli tameddit. Qwant lemεani am tigi, di yal taswiεit, i yal tagwnitt, atg…Tura labud ilaq-aɣ aten nensex akken aten-id-afen lǧilat ara aɣ-d-iḍefren. Ilaq a nettxemmim i widak ara d-yassen deffirn neɣ.

03) Awal agi beddeleɣ-t, acku ilaq a nesseqdac yal awal deg umekkan-is akken ad tbedd tutlayt s lqedd-is am tezdayt. Llan widak is-yeqqaren « tamɣart », maεna isem agi iqsed-d tameṭṭut yuẓan deg tudert-is (si 60 iseggasen d asawen).

04) Wagi d yiwen deg imedyaten i qqaren medden akken ad nhun wiyaḍ ar wayen yelhan. Cette expression est destinée pour combattre l’ingratitude des gens.
(05) Tagidiɣen d yiwet seg lemεani n teqvaylit. “Ul berriken” d win anda ulac lxir, ulac lḥanna.

Expression du jour :
Win ur nezmir i lxir, ad yerr areṭṭal. (Faire le bien aux autres à son tour, mais si on ne peut pas, on doit rendre au moins le bien qu’on a reçu des autres).

*Fkiɣ-as ticcert-iw i uḍris agi akken ad yili, akken i tettwaliɣ ad yecbeḥ i wid ara t-yeɣren. Af ayen yaɛnan ismawen ,ilaq-awen tura ad tbberkam tamerkubit u ad tsemm-im i tarwa nwen s widak n llejdud nneɣ. Uriɣ-awen-d ussan agi i εeddan kra n yismawen yellan qbel ad d-aweḍ tneslemt ar Tmazɣa.

Tura ilaq-awen ad akim seg tirga d meɣrud i yewten xilla deg-wen, imi mazal tetabaεem deg ijufar n uberrani (arumi d waεrab) ar tura.

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*