Yir timlilit (1)

Mi tewweḍ Xuxa Amezzay ɣer wexxam n massa Fifi Ugana iwakken ad tt-tenced ɣer tmeɣra ara tewqem i gma-s i d-yeffeɣen seg lɛasker, tufa din-a massa Faḍma Uberwaq d-tenced diɣen. Ladɣa, yewɛer lɛesker tagara-a, segmi d-ffɣen wiggi ineqqen akka ula d isegman. Drus n ilmeẓyen i d-yettuɣalen d imudduren ɣer twaculin-nsen. Tuget seg-sen ttruḥen d asefel i ywaɣzniwen n tallit-a.

Wi s-yennan ad ineɣ uzayri gma-s ; yernu s tarrayin s wayes werǧin nesla neɣ neẓra.
Tenced-itent ihi, di snat, ɣer tmeɣra ara yilin deg tmeddit n umenzu n tefsut, di tmezduɣt n Terga Uzemmur yezgan di tama tayeffust n webrid yettawin ɣer tesdawit “Ɛevderreḥman Mira” di Vgayet.

Tanawalt teččur d tilawin, yal ta d wacu i telha. Tigi ssirident icefka, tigad-ihin sewwayent. Tiyaḍ tteddunt ttuɣalent, ḥekkunt tifdawcin ɣef medden deg ttasment.
Tazeqqa n wučči deg-s ikersiwen d ṭṭwabel akked tgertyal ; ma ɣef yeɣraben, d kra n tjeǧǧigin yesnazwayen* i yettuɛellqen. Krad tlawin qqiment ɣef ihiduren yessan ɣef agens. Massawat Fifi Ugana d Faḍma Uberwaq, aɛyant. ddant ar teɣmert n tzeqqa, brettxent* ɣef ihiduren, bdant dɣa ttmeslayent.

Tanmirt i Yillu (01) mi d-yuɣal gma-m deg lehna, ad as yeg Yillu axxam n talwit, ay s tenna yiwet n temɣart i massa Xuxa Amezzay.
– Ad iketter Yillu lxir-im, a nna Megduda. Ur tettuɣ ara lxir nkent akk, i mi d-tusimt ad tferḥemt yid-i. Tebren dɣa ar tlawin nniḍen, tenna-asent :”Tanmirt-nwent i kunemti daɣ. Γileɣ ad yergel webrid agi i tt-yeswaɣen.”

Kecment-d krad n tlemeẓyin i d-yewwin deg yifassen nsent ssniwa* n lqahwa d tḍebsiyin n wangulen.
Sersent-tent ɣef ṭṭabla, bernent ffɣent s taḍsa.
Drus n medden i d-tenced massa Xuxa Amezzay ɣer tmeɣra-ya. Aṭas n telmeẓyin i d-yeddan d yemma-tsent. Tudert n tmeṭṭut i tmurt nneɣ tewɛer, daymi i ttfafint ad ruḥent ɣer tmeɣriwin iwakken ad kksent ɣef wul-nsent ikemren. D asulef daɣ i tid yettnadin ad zewǧent.

Tekker massa Faḍma Uberwaq, tedda armi d zdat n teswira, temmuqel-itt ayen din. Nettat ylulen di Lpari, teɣra armi taɛwweq. Tekreh cwiṭ, asmeqnen*(yugi ayen ittqabal umdan) n tlawin n tmurt-a. Dɣa akkas teqqar-asent : “Acimi tikerkas-a ?” Terra ɣer zdeffir, s afus-is azelmaḍ, tacenguṭ i s-d-yeɣlin ɣef tiṭ-is tayeffust. Teslef i wallen-is i yessemxellen ayen din d argaz, dɣa tekker tenna :

– Tikelt taneggarut deg ḥedreɣ i tmeɣra d ilindi, i lmend n wass wis-reɛin ɣef tlalit n mmi-s n nna Zina. Drus n tmeɣriwin i yellan deg yiseggasen-a ineggura, teẓramt acuɣer ?
– Fuken yergazen, tuget seg-sen ur sɛin la axxam neɣ axeddim. Kra mmuten, yal wa s wanta sebba. Wiyaḍ, unagen ar tmura-nniḍen, garasent Fransa i kem yessemxellen, a lallaɣ.

– Nek, ḥemmleɣ tamurt-iw aɛzizen. Maca d Fransa i yellin tiwwura-s i ymelluẓa n tmura n Tefriqt ḥekmen yiwegriten*.
Tderkel-itt yiwet n temɣart tamaɛmact i ytteddun aɣalad aɣalad.

– Semmeḥ-iyi a nanna, zgiɣ-am-d deg webrid-im. Ur lhiɣ i wayra. Tkemmel ameslay : dina deg lɣerba, ufan talwit, xeddṛmen, zhan, xas ixaq wul-nsen ɣef tmurt-a mm-yedɣaɣen. Ddan sani i sen yehwa, yiwen ur sen-yenni : sani akka ? Dina, ussan akk d tameɣra, lferḥ ur yesɛi ara tilisa. Medden akk ufan ayen ɣef ttnadin.
Tilmeẓyin yettheggin imensi, yecqa-ten umeslay n twessarin.

Igerdan n massa Crifa Talawanu lufḍen. ttnaɣen waygarasen. Win-iten yeẓran ur yenni d aytmaten. ṢṢbeḥ tameddit nutni d imeṭṭawen. Amer yettaɣar yeẓri n wemdan, tili yeqqur-asen wayla-nsen.
Tuɣal teqqim massa Faḍma Uberwaq ɣef ukersi-nni yellan zdat-s, teǧǧa abrid i tid yebdan srusuyent ifecka ɣef ṭṭwabel.
– Tura mi d-ifuk lɛasker, yesefk ad as tjewǧem ? Tanmirt i Yillu, tiḥdayin gtent* (qwant). Eddem aseqqan tcuddeḍ !

Amawal :
Tanawalt : n f s. anida i ttnawalent, d takuzint
tifdawcin : n f p. tiqṣiḍin
ihiduren : n m p. dagwlim n wulli
Massawat : n m p. d tilawin s tugett
agens : n m s. d talemmast n tzeqqa
ssniwa : n f s. grand plateau sur lequel on porte des boissons
tacenguṭ : n f s.tacentuft-is une mèche
yiwegriten : n m p. iwaɣezniwen (sous-entendu les dictateurs).

Lemaɛna n wawal :
01) Tanmirt i Yillu : “Lḥemdulleh ya Ṛebbi” (en arabe algérien) .”Ad ibarek Ṛebbi i Ṛebbi” (en kabyle on dit ceci).

* Wagi d aḥric amenzu n unegal n Mas Hamid Boutlioua (edt talantikit Vgayet 2004).

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*