Aεraven di lqern VII (V)

Imenza deg ineḍfaren*, d imezwura i gemḥeq*.

Deg lqarub-ines, ur yufa ineḍfaren-is imenza. Ttaxǧiǧatt*, meqbel-is netta, i tumen s tceɣlit-is*. Aɛli ilemẓi, mmi-s n xal-is Abu-Taleb, i t-id-ijemɛen di teswiɛt nni n llaẓ; askiw-ines* Zaïd, mmi-s n Harita; kra n wid yeswan, ittuneḥsaben, am umeddakel-is Abu-Baker; Ɛumer, Ɛatman, maca ɛaddi-k ilmeẓyen (wid illan) iberraniyen, tilawin, aklan.

Tazniwt* tettwaxdem tazwara s taddurit*, s tusra deg ukbal*. Muḥemmed ur yettnaɣ ara qbala af uɛbad n iduman*; ittkemmil tuɛat* di Lkaɛva; ittbeggin-d iman-is ala ar zzat n wid yumen, fi yettkel u heggan yagi iman-nsen ar idiwweniten* n yemdukal-is.

Mara i ḥuss iwweḍ-d lawan ad immeslay s usaɛli n wawal, igellu ula s twacult-is. Iwqem imensi anda i d-yessemyager meṛṛa wid i t-iqerben seg tedrumt-is, seg-sen lqidar n

quset* iɛeqqalen, isaɛlem-asen belli asen-id-yawi ayen igerrezen i dunnit agi ak d tin n laxert; isuter-asen anwi gar-asen ara t-iɛiwenen seg thuri-ines* yernu ad yili d gma-s, d imsekker-ines*, d imeddzi-is*.

Anagar Aɛli is-d-yeran s lǧawab, yeqbel. Wamag, wiyaḍ qimen meṛṛa ggugmen, u imi Muḥemmed mi yemsalam af ɛemmi-s, yessuli-t d lyuṭna* anida akken llan segimir as-ddun deg lebɣi, s usaged*, inebgawen n dinn treḍqen s taḍsa u nnan i Abu-Taleb :

“Tura d kečč ara yattaɣen awal i mmi-k !”. Xas akka asmesxer-agi, laɛqel n tdukli n udrum yezdi ger Waɛraben, abaɛda At Hacem, At Abu-Taleb seg imezwura, yernu fiḥel ma ttekkan seg ṭṭaqa seg-sen ar isekkuden* n Muḥemmed; ḥurben fell-as akk, ma af ubeccer ines*

uɣalen ɛinan mačči s tufra, zzat medden. Ma af ukacef-ines uɣalen ttazayezt*ak ttintagin-is* mgal lemqamat yagi d-iqqimen, sekkren-d lehwel gar Iquriciyen.

S ubennan*i ɛerḍen laɛqwal n Mekka i ruḥen sutren Abu-Taleb akken ad xedmen deg-s ayen i bɣan. Abbu-Taleb kan-iruḥ issaɛlem Muḥemmed af isaggaden-nsen*, yessuter-as akken ur d-yesseɣlay-ara inidan* meqqeren fell-asen ak af iɛeggalen-is.

A ḥeqq Sidi Ṛebbi, is-yenna bu wawal amaynut, amer an-err iṭij ar tama-w tayeffust, ayur ar tama-w tazelmaḍt, ur wexxer-ɣ af thuri* i d-bdiɣ”. Allen-is ččurent-d d imeṭṭawen, iffeɣ iruḥ. Abu-Taleb yessawel-as : “A mmi-s n gma, uɣal-d tkemmeleḍ inawn-ik* anida tebɣiḍ; s yexf n bab igenwan, werǧin ad fkeɣ deg afus.”

Amawal:
mḥeq: persécuter
Ineḍfaren: disciples
Ttaxǧiǧatt: khadidja
ḥqeṛ, (rkeḍ, mḥeq): persécuter
askiw : esclave
Tazniwt: propagande
taddurit : timidité
tusra: secret
ukbal :intimité
iduman : idoles
tuɛat : dévotion
idiwweniten : entretiens
quset : quarante
tahuri-ines : œuvre
imsekker-ines : délégué
imeddzi-is : remplaçant
lyuṭna : lieutenant
usaged : obéissance
isekkuden : doctrines
abeccer: prédication
tazayezt : publique
ubennan : vainement
isaggaden : menaces
inidan : malheurs
tahuri : œuvre
inawn : discours

* Les expressions: “Amer an-err iṭij ar tama-w tayeffust, ayur ar tama-w tazelmaḍt”: akka i ttgallan di Tessaoudit di tallit nni. Am nekni nettgalla : “Ha i yiri-w, …ar akka i tella !” Retour ligne automatique
*Muhemmed ihegga-d kullec i tarwa-s :”asen-id-yawi ayen igerrezen i dunnit agi….”

*MlaLeɣ-d yiwen umɣar si 82 nni, iḥuǧ-d, maca yexḍa i ddin ineslem. Seqsaɣ-t bɣiɣ ad fehmeɣ amek argaz i d-iḥuǧǧen, werǧin ittẓalla neɣ yettuẓum. Ihi, hata d acu i d-yerra af ayen yaɛnan lḥiǧ-agi i d-yeǧǧa Muḥemmed aɛrav, inna-k : “Nekk ruḥeɣ ar lḥiǧ akken-kan ad d-waliɣ tamurt nni amek i tga, amek i ttidiren deg ijdi; maɛna fehmeɣ xilla uya belli Muḥemmed agi yeǧǧa-d lantrit i ccetla-s, i lǧil ar lǧil alamma tefna dunnit. Ittkemmil: “Xas ad ifak lpitrul agi nsen, illa lḥeǧǧaǧ ad yessekcem tadrimt i lɛic n Isaɛudiyen.

*Traduit du français d’aprés l’encyclopédie de Lavisse et Rambau sur histoires générale. Muḥemmed: la fondation de l’islamisme. pages: 443, 44. De l’an 395 à 1095 (tome I).

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*