Tamuɣli ɣef uzɣuzer* (II)

Lemεani n ddunit :

01) Ayagi n walat di Fransa zzat n imanagen ak d iklucaren mara k-id-irgem zzat n « watman-is » netta. Maca tella yiwet kan tekka-d nnig : Netta ilul di Fransa u isem-isFrancois neɣ Jean Claude. Tadyant agi teḍra-d ɣef imanagen n TferkaTaɣerbit (imellalen d iberkanen) deg iseggasen nni n 70. Yiwen ad yili ur yeswa ara, maca imi netta n da kečč n wanda nniḍen.

02 Akka i xeddmen Ipurtigaliyen mara ten-yaɣ lḥal d imanagen n Tferka di lxedma. Acku, Ipurtugaliyen sqizziben i Ifransisen, am akken asen-qqaren : « Nekkni d Irupiyaniyen, am kunwi, mačči am « wiggi d aεraven » nemxallaf di yal tamsalt (ddin, laεwayed, atg.)

03) Anect-agi tzemrem ad twalim deg udlis n Albert Memmi : le racisme p :165. Xilla n temsal i d-yessefhem Mas A. Memmi anda i d-yenna ula d netta iadda fell-as uzɣuzer neɣ neqqar sumata amiḥyaf. Acku netta imi d uday, ssufrin xilla deg ddunit.

04) Di lawan nni, ula d tullas tizayriyin akken ma llan tregglent amma ad ddunt “d watmaten-nsen”. Akken ma llant (ttiqvayliyin neɣ ttaεrabin), ḥeqrent, ttṣeḍḥint ad ddunt d wid iten-icban. Taqbaylit di tallit nni, ad teddu, ad txaleḍent urupiyan men wala, am Ipurtigaliyen ; ma ulac asent maḍi ad ddunt d iberkanen n Tefriqt wala atent-id-walin irumyen d watmaten nsen, yernu am tidak yeqqaren, am tid ur neɣra ara.

Deg iseggasen n 70, xilla n tlemzyin tiqbayliyin iqqaren, ttaguint ad zewǧent ula d zewǧ ar ticki iten-fkan imawlan nsen i lwasila-nsen. Maca diɣen ur qwant ara tullas am tura di lɣerba. Ass-a mazal-itt dagi n tmuḥeqranit n watmaten nsent. Ass-a mazal xilla teddunt d iberkanen wala win n wactal-nsent.

(05) Yiwen ubrid deg iseggasen n 70, lliɣ ttrajuɣ amitru am nekk am irumyen. Af lbank, iqqim yiwen uklucar d afransis, dɣa mi d ddaɣ s tikli zzat-s, innak : « I kečč tura, d acu i texddmeḍ di tmurt nneɣ, yak tura tewwim timunent nwen ». Ittkemmil-d : « Yernu nekk nnuɣeɣ-ken di tmurt nwen u xilla inɣiɣ deg idurar-nwen ».

Ma d sin, yiwet n tikelt d tameṭṭut d wergaz ssekren, qqimen di sin af lbank rrif utrutwar deg tama lavenue n St Ouen d rif umitru la fourche. Tamrilt d stnat n ssveḥ, akken i d-εaddaɣ zzat-sen, imaren tarumit nni tekker-d s ibaddi, tennak : ma ɣur-k abriki ? Nekk rriɣ-as : Ulac, ur ttkeyyifeɣ ara ! Nettat imiren, kra ma ttsubbuɣ-d, ttabεadeɣ-d fell-asen, nettat imiren lla tettzid deg rrgumat-is. Armi tettkemmil tugi ad ttessusem, uɣaleɣ-d ar deffir ar ɣur-sen. Mi yi-d-wala akken, truḥ tqerreb ar tama numeddakel-is, tbedd zzat-s.

Nekk bdiɣ rregmat deg-s, ur as-ǧǧiɣ ara. Ṣubbeɣ-d akk ccetla-as d imawlan is d lḥerma ines. Nettat mi tugad ad tewteɣ, tenna i wergaz i d-iddan yid-s : aha tura kečč ! Quraε fell-i ! Netta yenna as : D acu i kem yewwin ar ɣur-s ! Nekk imaren kemleɣ abrid-iw.

06) Iqvayliyen xilla deg-sen qqaren nutni d aεraven akken aεraven agi ur ttɣiman ara wḥed-sen. D acu yerran Iqvayliyen ad εabbin lexṣaṣ nsen. Di tallit nni llant snat n tisnukta* : tinn n l’Amicale des Algériens en Europe, anda ixell ddin ineslem d tutlayt taεrabt d taεrebit*. Tayeḍ tasnukta d ttin n Ugraw Imaziɣen i d-isbegginen i umaḍal sumata udem n Uqbayli.

Les expressions du jour :
* Aεrav am tbatatatt yerkan, mi tt-tegreḍ ar tcekkart ad tesserku akk tacekkart nni. (af tutlyt, maca ugin ad lemmden tin nneɣ)

*Win yerna waεrav, am uzger terna tfunas (Acku mi yessers aqerruy is ad yeks kan, ad tewwet s wacciwen-is).

 

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*