Yal ccedda tetabaɛi-tt talwit (VII)

S waya Gaya yerfa aṭṭas, tagara mi yennuɣ netta d yemma-s. Yeddem rray-is i wakken ad yeǧǧ tamurt. Uqebel ad iruḥ iceyyaɛ-as tabratt i Lehna i wakken ad tt-tawi i Tninna. Deg-s yenna-as :

– Azul i d amezwaru ad d-neḥyu ifadden yaɛyan, maɛdur wul ma yettu tafsut tuɣal d iḥerqan, refdeɣ awal d asefru ad d-nemmekti ayen iɛeddan, s idammen-nneɣ ara ten-naru, lefraq rzag am qeḍran, ssmaḥ i d aneggaru ad nemsemmaḥ seg wul yeṣfan, zzman-a yettɣurru, lexdaɛ yekka-d seg laman.

Taninna amer nelli deg yiwet n tama, ad kem-ttɛawaneɣ dima, ad ḥerrmeɣ fell-am ɛeggu, amer lliɣ d Lehna ad am-ṭṭfeɣ tasga, ɣur-m lhemm ur d ijebbu* ; amer lliɣ d leḥnana, ad ččareɣ ul-im d nniyya, ad gezmeɣ abrd i uɣurru ; amer lliɣ d ssɛaya, ad ččareɣ tudert-im d uwraɣ* akked d lfeṭṭa*, ad tidireḍ deg lferḥ akked d zzhu*, amer rruḥ-im ɣur-i i yella ad as-rnuɣ win-iw d zzyada*, ur t-ttakeɣ i wakal ad t-yesserku. Maca ufiɣ-d iman-iw weḥleɣ deg tcerkett*, ur ufiɣ anwa ara yessukksen* anda i d-xaḍeɣ tafawett ad iyi-d-teqres*anida nniḍen, cubaɣ* afrux i wumi terreẓ tferrett iberdan fell-i ɛerqen.

Γas akken Tuḥdiqt tertaḥ*, tceyyaɛ sin n ilmeẓyen i wakken ad tethenni seg tid iwum tsemma tiɛdawin, maca ilemẓiyen-a* ur asen-yeffiɣ ara laɛtab ar tafat (01), uɣalen-d ifassen-nsen d ilmawen.

Γas akken ulac d acu i xedmen uɣalen-d ɣer Tuḥdiqt ssutren deg-s ad asen-tefk lḥeqq n laɛtab-nsen. Maca Tuḥdiqt tugi acku ur ssawḍen ara s ayen i asen-tenna.
Segmi Tuḥdiqt ur ten-tqubel* ara akken iwata, sin n yilmeẓyen uɣalen rfan fell-as aṭṭas dɣa uɣalen-as d iɛdawen. S waya d nutni i yellan deffir n yiwet n txazabit* meqqeren i yeglan s cci akked terwiḥt n Aɛmer.

Tuḥdiqt mi tt-id-wwḍen isalen s lḥir* meqqeren i tewweḍ ɣer umekkan i wakken ad tessefqed d acu yeḍran anida i n-tufa cci n Ṛebbi (02). Ayen yeḍran yeḍran, Tuḥdiqt tuɣal s axxam imeṭṭawen deg allen-is, ccedda deg udem-is.

Mi d-tewweḍ ar wexxam, textar tiɣimit weḥdes, i wakken ad testaɛfu tewwi-tt tnafa*, dɣa kra i texdem n lbaṭel akked ẓẓur* deg Ferruǧa akked d yelli-s, twala-t deg targit anida i as-tenna : amer andemmi* d tamezwarut ur d-teggri ara deg imeṭṭawen. Amer temẓi d taneggarut ad ɣermeɣ* ayen iyi-ruḥen ; tili ad ssirmeɣ tafsut, ad idireɣ ccbaḥa* n ijeǧǧigen ɣef tudert-iw, ad tifrir tagut*, ad sferḥeɣ ul-iw yuysen*.

Amawal :
uwraɣ : or. Neqqar diɣen « ddhev », maca awal-a s tegnawit n ubrid.
lfeṭṭa : n.fem.sing. Argent. Ur zmireɣ ara ad d-erreɣ dagi, maca ulac it ur teqqaren ara s taɛravt.

Zzhu : n masc sing. Plaisirs de la vie. Ayen merra yessiẓiden tameddurt n umdan.
Zzyada : n fem sing. Wawal-a qqaren-t s taɛravt n uɣervaz d tin n ubrid. Ayen yernan af lqis, yuflal-d s nnig wakken i ilaq.

Tacerkett : n.fem.sing. piege, embuche, embuscade. D amkan anida tiwen izmer ad yewḥel deg kra n twaɣit. Anida tella taxeddaɛit i yuddi yiwen i wayeḍ, wiyaḍ, atg,…
Yessukksen : v. découvrir, dévoiler. Yessukes-as-id tikerkas i Mḥend n Wakli.
Teqres : v. aqras. Llan anida qqaren-as : teqqers. Ayen yetreḍqen, ifsin. Ur yeṭṭif ara ayen yestɣevlen fell-as, acku ẓẓay, yeǧhed nnig-s s lqewwa.

cubaɣ : adj qual. D lewhi n uḥussu zzat n kra. « cuvaɣ iman-iw am ufrux deg tegnaw mi yettferfir » (avoir une impression d’être dans en totale liberté dans les aires).
tertaḥ : adj qual fem sing. Fuken fell-as iɣeblan, wuguren. D amdan uɣur ulac kra n uɣvel.

ilemẓiyen : n masc plur. Awal-a tura veddelen-t s win n tefransist anda is-qqaren « lijan » (les jeunes) neɣ « ajjan » (jeune), Eh jeune ! Llan widak i yettmeslayen am lkreyul. Créole (03).

Tqubel : v. aqavel. Faire face, affronter qqc en bien ou en mal. Ne pas fléchir. Iquvel aye d-yusan seg tmeddurt-ines. Iquvel inevgawen mi d-ussan ɣur-s.
Taxazabit : n fem sing. Une crasse, un attentat, tucmitt n kra n unelha ara. Ayen i ifuḥen, i icemten akken ad iḍur wemdan gma-s.

lḥir : n masc sing. Precipitation, être empressé. D yiwen iḥaren akken ad yaweḍ ar ɣer-s. D ayen ttrajun s ccuq, s waṭṭas n lexṣaṣ.
tanafa : n fem sing. (kra n iqvayliyen n tura qqaren-as : lasyist (sieste) s tkriult.
Anddemmi : n.masc sing. Regret. « Yenddem seg ayen yexdem Saɛid u Vujemɛa ».
ijebbu : verbe ajbu. Sauver, protéger, prévenir, préserver. Ijeber-it-id Yillu. Ak-ijber Yillu !

Lemaani n ddunit :
01) ur asen-yeffiɣ ara laɛtab ar tafat : teffeɣ-asen targit ttamxaleft neɣ mxalfa. Mara tessarameḍ ar wayen yelhan tagara ad ak-d-iffeɣ dayen n diri. Ayen ɣef ara yazzel, yaɛteb yiwen imaren ad d-iban fell-as mgal-ines. Imdeyaten agi akken llan amdan, amyaru ilaq a « ten-yissin am aman » deg iles ines.

02) tufa cci n Ṛebbi : Ar iqvayliyen d imaziɣen sumata kra yellan qqnen-t ar Yillu (Ṛebbi). Wagi yekka-d seg lexsas n tmuɣli verra n liman (croyance). Ddin n Uqvayli ur d-iqqim ara kan deg llah n waɛraven. Aqvayli neɣ amaziɣ sumata yettamen s yal Arebbit. Am zik ar Tagrigt (la Grèce). Illa Illu n waman, win n illel, win n wanẓar, atg,… Segasmi i d-wwin izukar « llah nsen » iqvayliyen beddelen tikli, tikti nsen.

Tura izukar agi kkaten akken asen-settun ula d nnayer nsen. Ilaq tura tikti ara izedɣen iqvayliyen tura ttagi : « Ala Illu neɣ Ṛebbi ara d-yezgen nnig n teqvaylit neɣ tutlayt nneɣ. 03) ! Llan widak i yettmeslayen am lkreyul. Créole : Imdanen tura uɣalen d nutni i yessexsaren, yessenqasen s tutlayt nsen. Γef aya i si d-sexlaḍen imeslayt zik s tzikert (taɛravt) tura s tefransist.

Expression du jour :
“Taddart am Ṛebbi, ur tt-ttɛaṣi, ur ttruẓ laɛnaya-s” (le village c’est comme Dieu, il faut ni le contrarier, ni outre passer son aanaya).

* (Zik akka i tella teswiɛt. Tuddar akken llant teddunt deg nniḍam (ordre). Imezdaɣ teddun akken iwata, yal yiwen yessen amkan-is. Iwweḍ-d lawan akken tura imdanen ad xedmen nniḍam-nsen. Ad qeggden widak ara yeffɣen deg ubrid.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*